Gwasanaethau, Argyfwng ac Addysg

Tudalen mynegai pynciau – ewch yn syth at y maes sydd o ddiddordeb i chi

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru – mae’r Uned Sector Preifat yn darparu cyngor a chymorth ymarferol i gwmnïau preifat ar sut i fanteisio ar raglenni Amcan 1, 2 a 3.

Awdurdodau Lleol

Gwefannau Cyngor Sir a Thwristiaeth Ceredigion

 

Cyngor Gwynedd

 

Cyngor Sir Powys

Argyfwng
Heddlu 

 

(Galwch 101 ar gyfer galwadau sydd heb fod yn alwadau brys)

Gorsaf heddlu Aberystwyth: Boulevard Saint Brieuc, SY23 1PH

 

Gorsaf heddlu Machynlleth: Ffordd Doll, SY20 8BH

Ysbyty

Bronglais Aberystwyth: Ffordd Caradoc, Aberystwyth SY23 1ER. Tel: 01970 623131

Gollyngiadau Nwy

Ffon: 0800 111 999

Meddygfeydd Meddygon Teulu:

Canolfan Iechyd Machynlleth, Ffordd Forge, Machynlleth, SY20 8EQ 01654 702224

Canolfan Iechyd Glantwymyn, Cemmaes Road, Machynlleth, Powys, SY20 8LB. 01650 511227

Meddygfa Borth, High Street, Borth, Ceredigion, SY24 5JE. 01970 871475

Canolfan Iechyd Llanilar, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 4PA. 01974 241556

Aberystwyth

Meddygfa Llan, Portland Street, SY23 2DX. 01970 624855

Meddygfa Padarn, Ffordd Penglais, SY23 3DU. 01970 624545

Grwp Meddygol Ystwyth, Parc Y Llyn, Llanbadarn Fawr, SY23 3TL. 01970 613500

Meithrinfa Gymunedol Machynlleth - Gwasanaeth gofal dydd dielw i blant 0-4 oed.

Ysgol Bro Hyddgen - Ysgol Gynradd ac Uwchradd yn Machynlleth.

Antur Waunfawr: hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl sydd ag anawsterau dysgu

 

Cewc Cymru – elusen addysgol sy’n gweithio gyda phobl ifainc

 

Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, cyrsiau byrion, gan gynnwys y Gymraeg

 

WEA Cymru: cyrsiau lleol, yn ystod y dydd neu gyda’r nos yn ôl y galw. 

 

Cymraeg i Oedolion: Dosbarthiadau Canolbarth Cymru

Llyfrgelloedd
Cyngor:

Abersytwyth: Queens Square, SY23 2EB. 01970 633717

Machynlleth: Maengwyn St, SY20 8DY. 01654 702322

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. SY23 3BU. 01970 632 800