top of page

Dyfodol Dyfi - Cynllunio Dyfodol Mwy Disglair

Dod â chymunedau at ei gilydd ar hyd y Ddyfi; i gasglu anghenion, rhannu gwybodaeth, datblygu syniadau; i adeiladu dyfodol disglair.

Byddwn yn darganfod beth mae cymuned yn ei olygu i ni a byddwn yn dathlu'r hyn y mae ein cymunedau yn ei wneud yn dda.

 

Gyda'n gilydd rydym yn archwilio prosiectau datblygu'r gorffennol a'r presennol. Rydyn ni'n gofyn i chi beth rydych chi'n meddwl sydd ei angen arnoch chi, eich teulu, eich ffrindiau, eich cymuned. Byddwn yn casglu eich syniadau mewn Cynllun Cymunedol i gefnogi gweithredu cymunedol a cheisiadau am gyllid.

IMG_6285.HEIC

Ymunwch â'r sgwrs, e-bostiwch syniadau atom neu i drefnu sgwrs

Mae Dyfodol Dyfi yn brosiect sy’n gweithio i dynnu cymunedau at ei gilydd ar hyd Afon Dyfi; i gasglu anghenion, rhannu gwybodaeth, a datblygu syniadau er mwyn adeiladu dyfodol gwell.

Ffocws cychwynnol y prosiect oedd cefnogi’r gymuned wrth baratoi at Gronfa Ffyniant Cyffredinol y DU; fodd bynnag, cydnabuwyd y gallai prosiect ehangu ei gwmpas i gefnogi cymunedau wrth ymgeisio am arian eto yn y dyfodol.

 

Ei nod oedd creu Cynllun Cymunedol a fyddai’n cynnig banc ‘tystiolaeth am anghenion’ i’w agor a’i ddefnyddio gan bawb, ochr yn ochr â dogfen fyddai o ddefnydd i unrhyw fudiad o’r ardal sy’n chwilio am arian yn y presennol a’r dyfodol.

 

Roedd y prosiect yn mapio’r arolygon, yr astudiaethau dichonoldeb a’r cynigion niferus a luniwyd yn y blynyddoedd diweddar er mwyn creu sail ar gyfer cyfres o weithgareddau ymgysylltu, gan gynnig tystiolaeth o’r newydd o sgyrsiau’r haf fel rhan o Dyfodol Dyfi.

 

Dewisodd ddull creadigol o ymgysylltu gan ganolbwyntio ar sgwrsio, gwrando a phroses gweledigaethu creadigol gyda’r gymuned, ochr yn ochr ag arolygon mwy traddodiadol, ar bapur ac ar-lein.

Roedd yn cynnwys sgyrsiau gyda dros 600 o bobl gan gynnwys unigolion, busnesau bach ac unig fasnachwyr, mudiadau gwirfoddol, cynghorau cymuned a chyngor tref.

 

Y gweithgaredd ymgysylltu mwyaf llwyddiannus oedd agor siop dros dro yng nghanol y dref am 8 diwrnod lle gwahoddwyd y gymuned i rannu, ymateb a chael sgyrsiau gyda hwyluswyr oedd wrthi’n gweithio ar greu gweledigaeth greadigol ar gyfer dyfodol yr ardal. Ochr yn ochr â hyn cafwyd proses barhaus o gyfarfodydd un-i-un, mynychu digwyddiadau lleol a chyhoeddi cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, gan weithio ar draws nifer o blatfformau a rhwydweithiau.

 

Er mai o fewn cyfnod byr o amser y bu hyn ar waith, cafwyd ymgysylltiad sylweddol a gwmpasai ddemograffeg amrywiol, a bu’n llwyddiannus o ran cyd-greu cynllun. Mae’n bwysig ystyried hwn fel man cychwyn y gellir ei ddefnyddio i barhau i ddatblygu ac adeiladu dyfodol disgleiriach i ddyffryn Dyfi.

Cynllun Cymunedol

IMG_6186.HEIC

Rhannwch eich syniadau ar ein tudalen facebook-

Atodiad 1: Adroddiad cynllunio gweithredu Dyfodol Cefn Gwlad, ‘Bro Glantwymyn’

Atodiad 2: Adroddiad Arolwg Ysgolion Trywydd Iach, dyddiedig Gorffennaf 2021

 

Atodiad 3: Cynllunio gweithredu Gweithredu ar yr Hinsawdd Machynlleth

 

Atodiad 4: Proses busnes a datblygu Biosffer Dyfi

 

Atodiad 5 Glasbrint cyd-ddyluniedig Tir Canol (a adnabuwyd yn y gorffennol dan yr enw O’r Mynydd i’r Môr)

 

Atodiad 6 Prosiect Yr Hen Stablau

 

Appendix 7 Arolwg Datblygu Mynedfa Y Plas

 

Appendix 8 Arolwg Cwmlline

 

Appendix 9  Arolwg Prosiect Eglwys Sant Tudur, Darowen

 

Appendix 10 Arolwg Gweithdy Graffiti Bryn y Gog ar ran Ieuenctid Machynlleth

 

Appendix 11 Adroddiad ac Arolwg Tyfu Dyfi

 

Appendix 12 Arolwg Cynllun Buddsoddi Adfywio Tref (TRIP)

 

Appendix 13 Cynllun Buddsoddi Adfywio Tref (TRIP) ar gyfer Machynlleth – adroddiad

 

Appendix 14 Cynnig Datblygu Gofal Iechyd Cymunedol gan y Fforwm Cleifion

 

Appendix 15 Arolwg Rhandiroedd Mach Maethlon

 

Appendix 16 Clustur – Ymatebion Dyfodol Dyfi

 

Appendix 17 Tystiolaeth amrywiol o anghenion gan gynnwys delweddau gwreiddiol

 

Appendix 18 Arolwg Ymunwch â’r Sgwrs

What would make things better for you?

What would make things better for your family?

What would make things better for your friends?

What would make things better for your community?

 

Appendix 19 Aelodaeth Grŵp Dyfodol Dyfi, Tachwedd 2022

IMG_6191.HEIC

Illustration gan Formation Creative

Ein bwriad yw parhau i gydweithio ar ôl i’r prosiect ddod i ben, gan ddatblygu grŵp y prosiect i ffurfio rhwydwaith sy’n dwyn at ei gilydd gynrychiolwyr etholedig lleol ar draws yr ardal gynllunio, grwpiau cymunedol ac eraill. Bydd targedau ariannu ar gyfer cynigion yn y cynllun yn cynnwys y Gronfa Ffyniant Cyffredin arfaethedig, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a chyrff yn y sector cyhoeddus.

 

Ecodyfi sy’n gweithredu fel y ‘corff cyfrifol’ ar gyfer y rhwydwaith lleol esblygol o’r enw ‘Dyfodol Dyfi’ yn ystod cyfnod y prosiect, sef canol mis Mai hyd at 31 Hydref 2022, fel y gall yr ardal wneud cais am grant gan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU drwy Gyngor Sir Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

bottom of page