top of page

Dyfodol Dyfi - Cynllunio Dyfodol Mwy Disglair

Dod â chymunedau at ei gilydd ar hyd y Ddyfi; i gasglu anghenion, rhannu gwybodaeth, datblygu syniadau; i adeiladu dyfodol disglair.

Byddwn yn darganfod beth mae cymuned yn ei olygu i ni a byddwn yn dathlu'r hyn y mae ein cymunedau yn ei wneud yn dda.

 

Gyda'n gilydd rydym yn archwilio prosiectau datblygu'r gorffennol a'r presennol. Rydyn ni'n gofyn i chi beth rydych chi'n meddwl sydd ei angen arnoch chi, eich teulu, eich ffrindiau, eich cymuned. Byddwn yn casglu eich syniadau mewn Cynllun Cymunedol i gefnogi gweithredu cymunedol a cheisiadau am gyllid.

IMG_5918.JPEG

Ymunwch â'r sgwrs, e-bostiwch syniadau atom neu i drefnu sgwrs

Mae Dyfodol Dyfi yn brosiect sy’n gweithio i dynnu cymunedau at ei gilydd ar hyd Afon Dyfi; i gasglu anghenion, rhannu gwybodaeth, a datblygu syniadau er mwyn adeiladu dyfodol gwell.

Ffocws cychwynnol y prosiect oedd cefnogi’r gymuned wrth baratoi at Gronfa Ffyniant Cyffredinol y DU; fodd bynnag, cydnabuwyd y gallai prosiect ehangu ei gwmpas i gefnogi cymunedau wrth ymgeisio am arian eto yn y dyfodol.

 

Ei nod oedd creu Cynllun Cymunedol a fyddai’n cynnig banc ‘tystiolaeth am anghenion’ i’w agor a’i ddefnyddio gan bawb, ochr yn ochr â dogfen fyddai o ddefnydd i unrhyw fudiad o’r ardal sy’n chwilio am arian yn y presennol a’r dyfodol.

 

Roedd y prosiect yn mapio’r arolygon, yr astudiaethau dichonoldeb a’r cynigion niferus a luniwyd yn y blynyddoedd diweddar er mwyn creu sail ar gyfer cyfres o weithgareddau ymgysylltu, gan gynnig tystiolaeth o’r newydd o sgyrsiau’r haf fel rhan o Dyfodol Dyfi.

 

Dewisodd ddull creadigol o ymgysylltu gan ganolbwyntio ar sgwrsio, gwrando a phroses gweledigaethu creadigol gyda’r gymuned, ochr yn ochr ag arolygon mwy traddodiadol, ar bapur ac ar-lein.

Roedd yn cynnwys sgyrsiau gyda dros 600 o bobl gan gynnwys unigolion, busnesau bach ac unig fasnachwyr, mudiadau gwirfoddol, cynghorau cymuned a chyngor tref.

 

Y gweithgaredd ymgysylltu mwyaf llwyddiannus oedd agor siop dros dro yng nghanol y dref am 8 diwrnod lle gwahoddwyd y gymuned i rannu, ymateb a chael sgyrsiau gyda hwyluswyr oedd wrthi’n gweithio ar greu gweledigaeth greadigol ar gyfer dyfodol yr ardal. Ochr yn ochr â hyn cafwyd proses barhaus o gyfarfodydd un-i-un, mynychu digwyddiadau lleol a chyhoeddi cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, gan weithio ar draws nifer o blatfformau a rhwydweithiau.

 

Er mai o fewn cyfnod byr o amser y bu hyn ar waith, cafwyd ymgysylltiad sylweddol a gwmpasai ddemograffeg amrywiol, a bu’n llwyddiannus o ran cyd-greu cynllun. Mae’n bwysig ystyried hwn fel man cychwyn y gellir ei ddefnyddio i barhau i ddatblygu ac adeiladu dyfodol disgleiriach i ddyffryn Dyfi.

Cynllun Cymunedol

IMG_5910.JPEG

Rhannwch eich syniadau ar ein tudalen facebook-

Atodiad 1: Adroddiad cynllunio gweithredu Dyfodol Cefn Gwlad, ‘Bro Glantwymyn’

Atodiad 2: Adroddiad Arolwg Ysgolion Trywydd Iach, dyddiedig Gorffennaf 2021

 

Atodiad 3: Cynllunio gweithredu Gweithredu ar yr Hinsawdd Machynlleth

 

Atodiad 4: Proses busnes a datblygu Biosffer Dyfi

 

Atodiad 5 Glasbrint cyd-ddyluniedig Tir Canol (a adnabuwyd yn y gorffennol dan yr enw O’r Mynydd i’r Môr)

 

Atodiad 6 Prosiect Yr Hen Stablau

 

Appendix 7 Arolwg Datblygu Mynedfa Y Plas

 

Appendix 8 Arolwg Cwmlline

 

Appendix 9  Arolwg Prosiect Eglwys Sant Tudur, Darowen

 

Appendix 10 Arolwg Gweithdy Graffiti Bryn y Gog ar ran Ieuenctid Machynlleth

 

Appendix 11 Adroddiad ac Arolwg Tyfu Dyfi

 

Appendix 12 Arolwg Cynllun Buddsoddi Adfywio Tref (TRIP)

 

Appendix 13 Cynllun Buddsoddi Adfywio Tref (TRIP) ar gyfer Machynlleth – adroddiad

 

Appendix 14 Cynnig Datblygu Gofal Iechyd Cymunedol gan y Fforwm Cleifion

 

Appendix 15 Arolwg Rhandiroedd Mach Maethlon

 

Appendix 16 Clustur – Ymatebion Dyfodol Dyfi

 

Appendix 17 Tystiolaeth amrywiol o anghenion gan gynnwys delweddau gwreiddiol

 

Appendix 18 Arolwg Ymunwch â’r Sgwrs

 

Appendix 19 Aelodaeth Grŵp Dyfodol Dyfi, Tachwedd 2022

DyfodolDyfi_Illustr (003).jpg

Illustration gan Formation Creative

Ein bwriad yw parhau i gydweithio ar ôl i’r prosiect ddod i ben, gan ddatblygu grŵp y prosiect i ffurfio rhwydwaith sy’n dwyn at ei gilydd gynrychiolwyr etholedig lleol ar draws yr ardal gynllunio, grwpiau cymunedol ac eraill. Bydd targedau ariannu ar gyfer cynigion yn y cynllun yn cynnwys y Gronfa Ffyniant Cyffredin arfaethedig, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a chyrff yn y sector cyhoeddus.

 

Ecodyfi sy’n gweithredu fel y ‘corff cyfrifol’ ar gyfer y rhwydwaith lleol esblygol o’r enw ‘Dyfodol Dyfi’ yn ystod cyfnod y prosiect, sef canol mis Mai hyd at 31 Hydref 2022, fel y gall yr ardal wneud cais am grant gan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU drwy Gyngor Sir Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

bottom of page