cyclegroup.jpg

Gweithredu Hinsawdd

Un o'n nodau yw gweithredu hinsawdd sydd o fudd i gymunedau lleol. Mae cyllid o gronfa Hwb Hinsawdd y Loteri Genedlaethol wedi galluogi Ecodyfi i greu cynllun efeic a rennir, cynorthwyo i wella effeithlonrwydd ynni cartref gyda chamerâu delweddu thermol, ac i gyflogi Swyddog Hinsawdd Biosffer Dyfi i sefydlu'r cynlluniau hyn a chynorthwyo gyda gweithredu hinsawdd lleol.

 

Edrychwch ar yr opsiynau isod i ddarganfod mwy a chymryd rhan mewn gweithredu hinsawdd lleol.

Effeithlonrwydd ynni cartref

 

Rydyn ni am i gartrefi fod yn gynnes ac yn iach, heb gostio llawer i'w cynhesu. Mae cartrefi drafft, llaith, wedi'u hinswleiddio'n wael yn her yng nghanol Cymru. Mae Ecodyfi wedi prynu camerâu thermol ar gyfer codi ymwybyddiaeth o wres yn gollwng o adeiladau, ac i helpu pobl i nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella eu cartrefi. Y gobaith yw y gall deiliaid tai, cynghorau ac adeiladwyr gymryd camau i wella ansawdd tai, fel bod angen llai o ynni i'w cynhesu a lleihau tlodi tanwydd.

 

Mae croeso i chi fenthyg un o'r camerâu thermol hyn am ddim. Yn gyntaf, neilltuwch un am ychydig ddyddiau gan ddefnyddio'r calendr archebu hwn. Yna cysylltwch â freya@ecodyfi.cymru i dderbyn copi o'r cytundeb benthyciad, canllaw ar ddefnyddio'r camera, ac i drefnu casglu a gollwng y camera.

 

Rhannwch eich canfyddiadau gyda chymdogion a ffrindiau os gwelwch yn dda, a pharhewch â'r sgyrsiau a'r gweithredoedd tuag at wneud pob cartref yn gynnes, yn sych ac yn effeithlon o ran ynni!

WhatsApp Image 2021-11-17 at 13.51.55.jpeg

Mae pobl sydd wedi benthyg y camera hyd yn hyn wedi dod o hyd i fannau oer ar eu deorfeydd llofft ac o amgylch fframiau drws a fframiau ffenestri, bylchau inswleiddio yn eu llofft, ac wedi ei ddefnyddio i ddod o hyd i bibellau dŵr poeth o dan eu byrddau llawr, a gweld pa ddyfeisiau sy'n allyrru gwres tra ar standby. Sylwodd un teulu hefyd ar ba mor gynnes yw canol eu bin compost awyr agored o'i gymharu â'r amgylchedd - rhywfaint o weithredu gwneud pridd yn digwydd yno!

“Dim ond eisiau dweud diolch am fenthyg y camera is-goch i mi. Roedd yn oleuedig darganfod bod ein ffenestri gwydrog triphlyg yn colli mwy o wres trwy eu fframiau na'r gwydro. Doeddwn i ddim yn disgwyl hynny. Diolch am gynnig cynllun mor wych a gyda gwasanaeth gwych hefyd. Diolch yn fawr"

- Dan

 

Efeics

Mae Ecodyfi wedi sefydlu cynllun ebike a rennir wedi'i leoli ym Machynlleth, gyda chyllid gan Hwb Hinsawdd y Loteri Genedlaethol. Mae dau o'r ebikes yn cael eu trosi o feiciau cyffredin (diolch i Beicio Dyfi), ac mae un yn ebike Emu Evo newydd o Bike to the Future yn y Drenewydd.

 

Y syniad yw i bobl fenthyg ebike am ychydig ddyddiau neu hyd at wythnos, i roi cynnig ar ddefnyddio un yn eu bywyd bob dydd. Gobeithio y gall hyn helpu i leihau teithiau car a gwella symudedd pobl, cynyddu lles a gostwng allyriadau.

 

Os hoffech fenthyg ebike, byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth ac yn cael sesiwn sefydlu bersonol gyda'r beic, a hefyd yn gallu benthyg helmed a fest hi-vis. Mae rheseli pannier wedi'u gosod yn yr holl feiciau.

 

Cliciwch yma i archebu ebike gan ddefnyddio'r calendr archebu.

 

Dewiswch pa ddyddiau yr hoffech chi gadw ebike ar eu cyfer, ac yna cysylltwch â freya@ecodyfi.cymru i drefnu sesiwn sefydlu.

freya newtown.jpg

Aelodau o Beicio Dyfi (Sam a Dan) a Swyddog Hinsawdd (Freya)

yn casglu ebike Emu Evo o Bike to the Future yn y Drenewydd.

 

Gweithredu Hinsawdd

Mae grwpiau a gweithgareddau gweithredu hinsawdd yn digwydd yn lleol y gallwch chi gymryd rhan ynddynt. Mae Gweithredu Hinsawdd Machynlleth yn rhwydwaith o wirfoddolwyr a ffurfiwyd mewn ymateb i ddatganiad Argyfwng Hinsawdd Cyngor Tref Machynlleth. Mae ei weithgorau thematig a'r Grŵp Llywio wedi cynhyrchu cynllun gweithredu. Cysylltwch â freya@ecodyfi.cymru i gael eich cysylltu â gweithgor, neu i glywed am yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd.

 

Mae cylchlythyrau Gweithredu Hinsawdd Machynlleth yn cynnwys gweithredoedd cyfredol. Cliciwch y dolenni hyn i weld y cylchlythyrau:

Rhifyn 3.

Rhifyn 2.

Rhifyn 1.

cylchlythyr 2 ffoto.png

Swyddog Hinsawdd

Dechreoudd Freya Pryce fel Swyddog Hinsawdd Biosffer Dyfi yn haf 2021, gyda chyllid gan Hwb Hinsawdd y Loteri Genedlaethol ac Ecodyfi. Blaenoriaethau'r rôl eleni yw sefydlu'r cynllun efeic a rennir a'r cynllun camerâu thermol, a chefnogi grwpiau Gweithredu Hinsawdd Machynlleth. Mae'n her cyflawni holl fwriadau'r rôl mewn dau ddiwrnod yr wythnos yn unig (dydd Mercher a dydd Gwener fel arfer), ac mae Freya yn mwynhau cydweithredu â llawer o rai eraill yn y gymuned i ddod â'n cynlluniau gweithredu hinsawdd yn fyw.
37875420_10210455855072538_3513034273168818176_n.jpg

Freya Pryce

Swyddog Hinsawdd Biosffer Dyfi

07845 774642

freya@ecodyfi.cymru

Dydd Mercher a Dydd Gwener

 
 
Dilynwch Ecodyfi ar y cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad 
  • Facebook
  • Instagram

Mae Ecodyfi yn ddiolchgar i Gronfa Hwb Hinsawdd y Loteri Genedlaethol am gefnogi'r mentrau gweithredu hinsawdd:

digital-white-background.png