top of page
cyclegroup.jpg

Gweithredu Hinsawdd

Un o'n nodau yw gweithredu hinsawdd sydd o fudd i gymunedau lleol. Wnaeth gyllid o gronfa Hwb Hinsawdd y Loteri Genedlaethol galluogi Ecodyfi i greu cynllun efeic a rennir, cynorthwyo i wella effeithlonrwydd ynni cartref gyda chamerâu delweddu thermol, ac i gyflogi Swyddog Hinsawdd Biosffer Dyfi i sefydlu'r cynlluniau hyn a chynorthwyo gyda gweithredu hinsawdd lleol.

 

Edrychwch ar yr opsiynau isod i ddarganfod mwy a chymryd rhan mewn gweithredu hinsawdd lleol.

Effeithlonrwydd ynni cartref

Anchor 1

Rydyn ni am i gartrefi fod yn gynnes ac yn iach, heb gostio llawer i'w cynhesu. Mae cartrefi drafft, llaith, wedi'u hinswleiddio'n wael yn her yng nghanol Cymru. Mae Ecodyfi wedi prynu camerâu thermol ar gyfer codi ymwybyddiaeth o wres yn gollwng o adeiladau, ac i helpu pobl i nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella eu cartrefi. Y gobaith yw y gall deiliaid tai, cynghorau ac adeiladwyr gymryd camau i wella ansawdd tai, fel bod angen llai o ynni i'w cynhesu a lleihau tlodi tanwydd. 

Rydym wedi llunio'r pecyn adnoddau hwn i'ch cysylltu â rhagor o gyngor ar wella effeithlonrwydd ynni cartref. Rhowch wybod i ni os ydych yn gwybod am adnoddau da eraill y gallwn eu hychwanegu at y pecyn! Yn ogystal, mae Chris o Poppins Appliance Repairs (Machynlleth), wedi creu’r canllaw hynod ddefnyddiol hwn ar arbed ynni trwy sut rydym yn defnyddio offer fel poptai, microdonau, a pheiriannau golchi dillad.

 

Mae croeso i chi fenthyg un o'r camerâu thermol am ddim. Yn gyntaf, neilltuwch un am ychydig ddyddiau gan ddefnyddio'r calendr archebu hwn. Yna cysylltwch ag andy@ecodyfi.cymru i dderbyn copi o'r cytundeb benthyciad, canllaw ar ddefnyddio'r camera, ac i drefnu casglu a gollwng y camera.

Gwiriwch a yw'ch ffôn yn gydnaws â'r camerâu yma: Dolen i wefan Flir. Mae'n ddrwg gennym os nad yw'r camera'n gydnaws â'ch ffôn. Efallai gweld a allwch chi ymuno â chymydog neu ffrind i ddefnyddio'r camera ar eu ffôn?

 

Rhannwch eich canfyddiadau gyda chymdogion a ffrindiau os gwelwch yn dda, a pharhewch â'r sgyrsiau a'r gweithredoedd tuag at wneud pob cartref yn gynnes, yn sych ac yn effeithlon o ran ynni!

WhatsApp Image 2021-11-17 at 13.51.55.jpeg

Mae pobl sydd wedi benthyg y camera hyd yn hyn wedi dod o hyd i fannau oer ar eu deorfeydd llofft ac o amgylch fframiau drws a fframiau ffenestri, bylchau inswleiddio yn eu llofft, ac wedi ei ddefnyddio i ddod o hyd i bibellau dŵr poeth o dan eu byrddau llawr, a gweld pa ddyfeisiau sy'n allyrru gwres tra ar standby. Sylwodd un teulu hefyd ar ba mor gynnes yw canol eu bin compost awyr agored o'i gymharu â'r amgylchedd - rhywfaint o weithredu gwneud pridd yn digwydd yno!

“Dim ond eisiau dweud diolch am fenthyg y camera is-goch i mi. Roedd yn oleuedig darganfod bod ein ffenestri gwydrog triphlyg yn colli mwy o wres trwy eu fframiau na'r gwydro. Doeddwn i ddim yn disgwyl hynny. Diolch am gynnig cynllun mor wych a gyda gwasanaeth gwych hefyd. Diolch yn fawr"

- Dan

Anchor 2

Efeics

Mae Ecodyfi wedi sefydlu cynllun e-feic a rennir wedi'i leoli ym Machynlleth, gyda chyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae dau o'r ebikes yn cael eu trosi o feiciau cyffredin (diolch i Beicio Dyfi), ac mae un yn ebike Emu Evo newydd o Bike to the Future yn y Drenewydd.

 

Y syniad yw i bobl fenthyg ebike am ychydig ddyddiau neu hyd at wythnos, i roi cynnig ar ddefnyddio un yn eu bywyd bob dydd. Gobeithio y gall hyn helpu i leihau teithiau car a gwella symudedd pobl, cynyddu lles a gostwng allyriadau.

 

Os hoffech fenthyg ebike, byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth ac yn cael sesiwn sefydlu bersonol gyda'r beic, a hefyd yn gallu benthyg helmed a fest hi-vis. Mae rheseli pannier wedi'u gosod yn yr holl feiciau.

 

Mae’r cynllun yn cael ei drosglwyddo i'r cwmni gwirfoddol beicio lleol yn ystod Mehefin 2024 - Seiclo Dyfi Cycles dyficycles@gmail.com. Yn anffodus, ni fydd beiciau ar gael nes eu bod wedi sefydlu eu systemau.

​​

freya newtown.jpg

Aelodau o Beicio Dyfi (Sam a Dan) a Swyddog Hinsawdd (Freya)

yn casglu ebike Emu Evo o Bike to the Future yn y Drenewydd.

Anchor 3

Gweithredu Hinsawdd

Mae grwpiau a gweithgareddau gweithredu hinsawdd yn digwydd yn lleol y gallwch chi gymryd rhan ynddynt. Mae Gweithredu Hinsawdd Machynlleth yn rhwydwaith o wirfoddolwyr a ffurfiwyd mewn ymateb i ddatganiad Argyfwng Hinsawdd Cyngor Tref Machynlleth. Mae ei weithgorau thematig a'r Grŵp Llywio wedi cynhyrchu cynllun gweithredu. Dadlwythwch gopi o Adroddiad Gweithredu Hinsawdd Gorffennaf 2019 yma.

 

Cysylltwch â freya@ecodyfi.cymru i gael eich cysylltu â gweithgor, neu i glywed am yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd.

 

Mae cylchlythyrau Gweithredu Hinsawdd Machynlleth yn cynnwys gweithredoedd cyfredol. Cliciwch y dolenni hyn i weld y cylchlythyrau:

Rhifyn 5. 

Rhifyn 4. 

Rhifyn 3.

Rhifyn 2.

Rhifyn 1.

cylchlythyr 2 ffoto.png

Swyddog Hinsawdd

Oedd Freya Pryce Swyddog Hinsawdd Biosffer Dyfi o haf 2021 - hydref 2022, gyda chyllid gan Hwb Hinsawdd y Loteri Genedlaethol ac Ecodyfi. Blaenoriaethau'r rôl oedd sefydlu'r cynllun efeic a rennir a'r cynllun camerâu thermol, a chefnogi grwpiau Gweithredu Hinsawdd Machynlleth. Oedd Freya yn mwynhau cydweithredu â llawer o rai eraill yn y gymuned i ddod â'n cynlluniau gweithredu hinsawdd yn fyw.
37875420_10210455855072538_3513034273168818176_n.jpg

Freya Pryce

Swyddog Hinsawdd Biosffer Dyfi

Anchor 4
Anchor 5
Dilynwch Ecodyfi ar y cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad 
  • Facebook
  • Instagram

Mae Ecodyfi yn ddiolchgar i Gronfa Hwb Hinsawdd y Loteri Genedlaethol am gefnogi'r mentrau gweithredu hinsawdd:

digital-white-background.png
bottom of page