top of page

Diwylliant, cymunedau a phethau i’w gwneud

Pethau i'w gwneud

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232

Sinema Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Sinema Magic Lantern Tywyn 01654 710260

Sinema Commodore, Aberystwyth 01970 612421

Libanus 1877 Simena a bwyty, Borth 

Y Tabernacl, MOMA Machynlleth 01654 703355

Theatr Harlech Harlech 01766 780667

Theatr Hafren Drenewydd 01686 625007

Canolfan Hamdden Bro Ddyfi 01654 703300

Gwefannau twristiaeth 
Lleoedd

Am wybodaeth am gerdded, pethau i’w gwneud, lleoedd i aros, bywyd gwyllt lleol a mwy ewch at:

Diwylliant

Treftadaeth Llandre: gwefan am hanes, llwybrau cerdded ac amgylchedd yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am brosiectau’r elusen. Hefyd, cronfa ddata chwiliadwy o gofnodion bedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau eglwys y plwyf.

Cymdeithasau Dinesig
Aberystwyth :gwefan yn cynnwys digwyddiadau, cyfarfodydd, gwybodaeth a manylion cyswllt.
Machynlleth :gwefan yn cynnwys hanes, adeiladau a dolenni

Mach Maethlon

Prosiect a arweinir gan y gymuned sy'n tyfu cnydau bwytadwy o amgylch Machynlleth. Cysylltu pobl â bwyd lleol, cynaliadwyedd ac ymgysylltu â datblygu sgiliau. Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn Mach Maethlon, gan ddylunio, adeiladu a chynnal a chadw safleoedd bwytadwy o amgylch Machynlleth. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Merched y Wawr

Sefydliad anwleidyddol gwirfoddol Cymraeg i ferched yng Nghymru i gefnogi materion merched ac i hybu diwylliant, addysg a’r celfyddydau (mae’r dolenni’n rhoi gwybodaeth am y grŵp)

Aberdyfi; Aberystwyth; Bro Ddyfi; Corris a’r Cylch ; Dinas Mawddwy; Dolgellau ; Genaur-glyn ; Glyndwr Bro Cyfeiliog
Pennal ; Penrhyn-coch ; Rhyd-y-pennau ; Talybont ; Tywyn
Women's Institute 

Fel Merched y Wawr ond mae’r grwpiau’n cyfarfod yn Saesneg (mae’r dolenni’n rhoi manylion y rhaglen, cysylltiadau a gwybodaeth) 

Aberdyfi; Aberystwyth (Waun Fawr); Borth ; Capel Bangor; Eglwysfach; Taliesin; Penrhyncoch; Rhydypennau; Aberangell

Brithdir; Tywyn; Llanbrynmair.

Cymuned

Mae yna lawer yn digwydd yn Nyffryn Dyfi a gallwch chi gymryd rhan. P'un a oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch neu

 

yr hoffech wirfoddoli'ch amser, mae'r gymuned yn aros i glywed gennych.

 

Cyngor a Chefnogaeth

 

Cysylltwyr Cymunedol - Mae Cysylltwyr Cymunedol yn cynorthwyo pobl, teuluoedd a gofalwyr i gael mynediad at wasanaethau sydd o fudd i'w hiechyd a'u lles ac sy'n galluogi pobl i fyw mor annibynnol â phosibl, megis ar ôl salwch.

 

Manylion y rhai sy'n ymdrin ag ardal Biosffer Dyfi;

Sioned Jones Pritchard - Bro Ddyfi - Ffôn: 01597 828649 E-bost: community.connectors@pavo.org.uk

Sam Henley - Gogledd Ceredigion - Ffôn: 01545 574200 E-bost: porthygymuned@ceredigion.gov.uk

Angharad ap Iorwerth - De Meirionnydd - Ffôn: 01341 424539 E-bost: Angharad@acgm.co.uk

 

Cyngor Canol Cymru - gan gynnig help llaw gyda phroblemau a chymhlethdodau bywyd bob dydd.

 

Credu - yn cefnogi gofalwyr sy'n oedolion ac yn ifanc a'u teuluoedd.

 

Dewis Cymru - gwybodaeth neu gyngor am eich lles neu sut y gallwch chi helpu rhywun arall.

 

Gwirfoddoli

 

Communtity Action Machynlleth and District (CAMAD) - canolfan ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli sy'n darparu cefnogaeth

gymunedol fawr ei angen yn yr ardal. Gan weithio mewn partneriaeth ag elusennau lleol a chenedlaethol, ein nod yw

meithrin cymuned gref, iach a chynhwysol.

bottom of page