Cydweithio gydag eraill

HMB-Logo-V2-Vector__ResizedImageWzYwMCwy

Mae Cymorth y Galon, Meddwl, Corff yn brosiect a arweinir gan y gymuned a gefnogir gan Coed Lleol (Small Woods Wales) ac ecodyfi, mewn cydweithrediad â Trywydd Iach / Outdoor Health. Yn yr amser hwn o argyfwng, ei nod yw helpu, estyn allan a gwella lles.

Mae'r prosiect yn cynnig sesiynau byw ar-lein am ddim gyda hwyluswyr cymunedol a phroffesiynol lleol i gefnogi pobl gartref yn ystod y cyfnod clo. Ymhlith y sesiynau mae ioga, cysylltiad â natur, ffitrwydd, dawns, myfyrio, rhannu, chi gong, canu, celf a mwy.

I ddarganfod sut i ymuno â'r sesiynau, ewch i'w tudalen we neu dudalen Facebook.

 

Os gallwch chi roi rhodd i gefnogi'r prosiect, cliciwch ar y botwm isod i gyfrannu trwy Paypal.

Windfall
1/1

Mae Windfall yn casglu cyfran o’r refeniw o gynhyrchu ynni yng nghanolbarth Cymru gan ei hailddosbarthu ymysg cymunedau lleol. Cynigir yr arian yma ar ffurf grantiau ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy i gymunedau, deiliaid tai, ffermwyr, ysgolion a busnesau ar draws canolbarth Cymru. Ychwanegir at yr incwm sylfaenol drwy gyllid cyfatebol o ffynonellau’r DU a’r UE i gael cymaint ag sy’n bosibl o gapasiti ariannol y cynllun.

1/1

Ardal a ddynodir gan UNESCO yw Biosffer Dyfi sy’n cyflawni nodau cadwraeth, addysg a datblygu. Mae gwarchodfeydd biosffer yn ymchwilio’n lleol i sut gellir seilio bywoliaethau cynaliadwy, diwylliannau bywiog ac economïau cadarn ar amgylcheddau iach.

Nid oes gan Fiosffer Dyfi ei hun unrhyw staff; mae ecodyfi yn cefnogi Partneriaeth Biosffer Dyfi fel ysgrifenyddiaeth. Ni hefyd yw’r prif fan cyswllt i’r Biosffer. 

Cronfa Ynni Gymunedol Dyfi
1/1

Nod y Gronfa yw lleihau allyriadau carbon yn Nyffryn Dyfi, ymgodymu â newid yn yr hinsawdd a gwella cydnerthedd.

Bwriad y Gronfa yw bod o fudd i Fro Ddyfi ac mae’n deillio o’r elw o ddau dyrbin gwynt a berchenogir gan y gymuned ger Machynlleth.

Mae ecodyfi yn ymwneud â cheisiadau grant a marchnata ac mae hefyd yn derbyn ei gyllid ei hun i gefnogi prosiectau cymunedol yn yr ardal fel Caffi Trwsio Machynlleth a Caru Gwenyn Machynlleth.

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol

Nod yr Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol yw darparu tai fforddiadwy a chynaliadwy a buddion cymunedol eraill i bobl Machynlleth a Dyffryn Dyfi.

Mae’r gallu ganddi i gaffael a dal tir ac eiddo er ffyniant hirdymor Bro Ddyfi.

Mae’n helpu pobl leol i adeiladu cymuned ffyniannus a chynhwysol drwy stiwardiaeth a pherchenogaeth tir ddemocrataidd.

Nid oes unrhyw brosiectau nac asedau ar hyn o bryd. Ecodyfi sy’n gweinyddu’r Ymddiriedolaeth ar y funud.