top of page

Cydweithio gydag eraill

Y Pantri

Arbed Bwyd Machynlleth Food Surplus. 

Mae Arbed Bwyd Machynlleth Food Surplus yn Grŵp Bwyd yn nyffryn Dyfi sy'n gweithio'n agos gyda mentrau eraill. Mae'n hyrwyddo Bro Ddyfi fel lle mae gwastraff bwyd yn cael ei leihau a lle mae gan bawb fynediad at fwyd iach.
 
Eu nod yw lleihau gwastraff bwyd trwy gasglu bwyd dros ben a sicrhau ei fod ar gael i'r rhai sydd ei eisiau.

Maent yn creu canolfan/hwb/siop ym Machynlleth lle gall pobl ddod i gael bwyd (a fyddai fel arall yn mynd yn wastraff) yn rhad ac am ddim neu am gyfraniad. Byddent hefyd yn hoffi sicrhau bod bwyd o'r fath ar gael i bobl mewn angen na allant gael mynediad i'r eiddo.

​​

Yr e-bost cyswllt yw: Machynllethfoodsurplus@gmail.com

Mae ecodyfi yn cefnogi’r grŵp hwn drwy ddarparu gwasanaethau bancio a chadw llyfrau – rôl fel ‘gwesteiwr cyllidol’.

PayPal ButtonPayPal Button
Windfall

Mae Windfall yn casglu cyfran o’r refeniw o gynhyrchu ynni yng nghanolbarth Cymru gan ei hailddosbarthu ymysg cymunedau lleol. Cynigir yr arian yma ar ffurf grantiau ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy i gymunedau, deiliaid tai, ffermwyr, ysgolion a busnesau ar draws canolbarth Cymru. Ychwanegir at yr incwm sylfaenol drwy gyllid cyfatebol o ffynonellau’r DU a’r UE i gael cymaint ag sy’n bosibl o gapasiti ariannol y cynllun.

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol

Nod yr Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol yw darparu tai fforddiadwy a chynaliadwy a buddion cymunedol eraill i bobl Machynlleth a Dyffryn Dyfi.

Mae’r gallu ganddi i gaffael a dal tir ac eiddo er ffyniant hirdymor Bro Ddyfi.

Mae’n helpu pobl leol i adeiladu cymuned ffyniannus a chynhwysol drwy stiwardiaeth a pherchenogaeth tir ddemocrataidd.

Nid oes unrhyw brosiectau nac asedau ar hyn o bryd. Ecodyfi sy’n gweinyddu’r Ymddiriedolaeth ar y funud.

Ardal a ddynodir gan UNESCO yw Biosffer Dyfi sy’n cyflawni nodau cadwraeth, addysg a datblygu. Mae gwarchodfeydd biosffer yn ymchwilio’n lleol i sut gellir seilio bywoliaethau cynaliadwy, diwylliannau bywiog ac economïau cadarn ar amgylcheddau iach.

Nid oes gan Fiosffer Dyfi ei hun unrhyw staff; mae ecodyfi yn cefnogi Partneriaeth Biosffer Dyfi fel ysgrifenyddiaeth. Ni hefyd yw’r prif fan cyswllt i’r Biosffer. 

Cronfa Ynni Gymunedol Dyfi

Nod y Gronfa yw lleihau allyriadau carbon yn Nyffryn Dyfi, ymgodymu â newid yn yr hinsawdd a gwella cydnerthedd.

Bwriad y Gronfa yw bod o fudd i Fro Ddyfi ac mae’n deillio o’r elw o ddau dyrbin gwynt a berchenogir gan y gymuned ger Machynlleth.

Mae ecodyfi yn ymwneud â cheisiadau grant a marchnata ac mae hefyd yn derbyn ei gyllid ei hun i gefnogi prosiectau cymunedol yn yr ardal fel Caffi Trwsio Machynlleth a Caru Gwenyn Machynlleth.

HMB-Logo-V2-Vector__ResizedImageWzYwMCwy

Mae Cymorth y Galon, Meddwl, Corff yn brosiect a arweinir gan y gymuned a gefnogir gan Coed Lleol (Small Woods Wales) ac ecodyfi, mewn cydweithrediad â Trywydd Iach / Outdoor Health. Yn yr amser hwn o argyfwng, ei nod yw helpu, estyn allan a gwella lles.

Mae'r prosiect yn cynnig sesiynau byw ar-lein am ddim gyda hwyluswyr cymunedol a phroffesiynol lleol i gefnogi pobl gartref yn ystod y cyfnod clo. Ymhlith y sesiynau mae ioga, cysylltiad â natur, ffitrwydd, dawns, myfyrio, rhannu, chi gong, canu, celf a mwy.

I ddarganfod sut i ymuno â'r sesiynau, ewch i'w tudalen we neu dudalen Facebook.

 

Os gallwch chi roi rhodd i gefnogi'r prosiect, cliciwch ar y botwm isod i gyfrannu trwy Paypal.

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page