Cydweithio gydag eraill

HMB-Logo-V2-Vector__ResizedImageWzYwMCwy

Mae Cymorth y Galon, Meddwl, Corff yn brosiect a arweinir gan y gymuned a gefnogir gan Coed Lleol (Small Woods Wales) ac ecodyfi, mewn cydweithrediad â Trywydd Iach / Outdoor Health. Yn yr amser hwn o argyfwng, ei nod yw helpu, estyn allan a gwella lles.

Mae'r prosiect yn cynnig sesiynau byw ar-lein am ddim gyda hwyluswyr cymunedol a phroffesiynol lleol i gefnogi pobl gartref yn ystod y cyfnod clo. Ymhlith y sesiynau mae ioga, cysylltiad â natur, ffitrwydd, dawns, myfyrio, rhannu, chi gong, canu, celf a mwy.

I ddarganfod sut i ymuno â'r sesiynau, ewch i'w tudalen we neu dudalen Facebook.

 

Os gallwch chi roi rhodd i gefnogi'r prosiect, cliciwch ar y botwm isod i gyfrannu trwy Paypal.

Windfall
Windfall logo
Windfall logo
press to zoom
Caersws
Caersws
press to zoom
Carno
Carno
press to zoom
1/1

Mae Windfall yn casglu cyfran o’r refeniw o gynhyrchu ynni yng nghanolbarth Cymru gan ei hailddosbarthu ymysg cymunedau lleol. Cynigir yr arian yma ar ffurf grantiau ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy i gymunedau, deiliaid tai, ffermwyr, ysgolion a busnesau ar draws canolbarth Cymru. Ychwanegir at yr incwm sylfaenol drwy gyllid cyfatebol o ffynonellau’r DU a’r UE i gael cymaint ag sy’n bosibl o gapasiti ariannol y cynllun.

Afon Dyfi
Afon Dyfi
press to zoom
Bluebell wood
Bluebell wood
press to zoom
Mach Maethlon
Mach Maethlon

Community growing group in Machynlleth

Go to link
press to zoom
1/1

Ardal a ddynodir gan UNESCO yw Biosffer Dyfi sy’n cyflawni nodau cadwraeth, addysg a datblygu. Mae gwarchodfeydd biosffer yn ymchwilio’n lleol i sut gellir seilio bywoliaethau cynaliadwy, diwylliannau bywiog ac economïau cadarn ar amgylcheddau iach.

Nid oes gan Fiosffer Dyfi ei hun unrhyw staff; mae ecodyfi yn cefnogi Partneriaeth Biosffer Dyfi fel ysgrifenyddiaeth. Ni hefyd yw’r prif fan cyswllt i’r Biosffer. 

Cronfa Ynni Gymunedol Dyfi
Community energy fund
Community energy fund
press to zoom
Community wind turbine
Community wind turbine
press to zoom
Folks who own the turbine
Folks who own the turbine
press to zoom
1/1

Nod y Gronfa yw lleihau allyriadau carbon yn Nyffryn Dyfi, ymgodymu â newid yn yr hinsawdd a gwella cydnerthedd.

Bwriad y Gronfa yw bod o fudd i Fro Ddyfi ac mae’n deillio o’r elw o ddau dyrbin gwynt a berchenogir gan y gymuned ger Machynlleth.

Mae ecodyfi yn ymwneud â cheisiadau grant a marchnata ac mae hefyd yn derbyn ei gyllid ei hun i gefnogi prosiectau cymunedol yn yr ardal fel Caffi Trwsio Machynlleth a Caru Gwenyn Machynlleth.

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol

Nod yr Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol yw darparu tai fforddiadwy a chynaliadwy a buddion cymunedol eraill i bobl Machynlleth a Dyffryn Dyfi.

Mae’r gallu ganddi i gaffael a dal tir ac eiddo er ffyniant hirdymor Bro Ddyfi.

Mae’n helpu pobl leol i adeiladu cymuned ffyniannus a chynhwysol drwy stiwardiaeth a pherchenogaeth tir ddemocrataidd.

Nid oes unrhyw brosiectau nac asedau ar hyn o bryd. Ecodyfi sy’n gweinyddu’r Ymddiriedolaeth ar y funud.