Ein prosiectau

Yn 2017 sefydlodd ecodyfi Gaffi Trwsio yn y gymuned leol i bobl ddod â’u teclynnau sydd wedi torri fel gliniaduron, ffonau a thostwyr i gael eu trwsio gan wirfoddolwyr. Fe’i cynhelir yn rheolaidd ym Machynlleth.

Drwy hybu atgyweiriadau, gallwn leihau mynyddoedd o wastraff, arbed arian ac adnoddau a lleihau allyriadau CO2.

Ffermio cymysg - Prosiect hanesion a'r dyfodol

Prif fwriad prosiect ‘Ffermio cymysg – hanesion a’r dyfodol’ a ariennir gan LEADER yw dangos bod ffermio cymysg - tyfu cnydau yn ogystal â magu da byw - yn fwy cyffredin o lawer yng Nghymru yn hanesyddol nag y mae erbyn hyn. Mae’r prosiect yma’n anelu at wneud achos dros gefnogi amaethyddiaeth gymysg gynaliadwy ac economi cynhyrchu bwyd yn lleol sy’n fwy cydnerth. Sail y prosiect yw’r gydnabyddiaeth mai ffermydd teuluol bach yw conglfaen economi, diwylliant a thirwedd cefn gwlad Cymru ddoe, heddiw ac yn y dyfodol. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag: andy@ecodyfi.cymru neu 01654 703965

Prosiect Trywydd Iach |Outdoor Health

Mae Ecodyfi a Coed Lleol (Small Woods Wales) wedi ffurfio partneriaeth i gynorthwyo ein cymuned i fod yn weithgar yn yr awyr agored ym Miosffer Dyfi. Rydym yn cynnal gweithgareddau awyr agored am ddim i bawb sydd am wella eu hiechyd a'u lles, ac rydym yn gweithio i gynyddu mynediad i'r amgylchedd naturiol i bawb.

 Cymunedau Cynaliadwy Cymru

Mae Cymunedau Cynaliadwy Cymru (CCC) yn rhaglen o gefnogaeth a chyngor rhad ac am ddim sydd ar gael i gymunedau ledled Cymru, yng nghymunedau gwledig a threfol fel ei gilydd, i’w helpu i wella effeithlonrwydd ynni’r adeiladau y maen nhw’n eu cadw. Ariannir y cymorth a ddarperir gan CCC gan Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru, ac fe’i cyflawnir gan gydgwmni o arbenigwyr  effeithlonrwydd ynni di-elw tan arweiniad Asiantaeth Ynni Severn Wye.

Ynni Lleol

Ffordd newydd o gydweithio yw Ynni Lleol sy’n galluogi cymunedau lleol i gyfuno’r cynhyrchiant trydan sy’n perthyn i’r gymuned, ac i reoli’r galw lleol am drydan i leihau biliau ac allyriadau carbon. Cred Ynni Lleol y dylai cymunedau allu elwa o ddefnyddio trydan ar yr adegau rhataf o’r dydd a chyfatebu eu defnydd i ynni a gynhyrchir yn lleol. Mae’r porth yn dweud mwy wrthych am y clybiau Ynni Lleol sy’n weithredol neu sy’n cael eu sefydlu. Cewch gofrestru eich diddordeb a chael gwybod am y datblygiadau diweddaraf. Mae ecodyfi’n helpu cychwyn clwb o’r fath i wasanaethu ardal Eglwysfach/Machynlleth/Pennal/Corris.

Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru

Gwasanaeth cefnogi ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cymru yw Ynni Lleol sy’n darparu cymorth ariannol a thechnegol ar draws Cymru i ddatblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol. Ecodyfi yw’r man cyswllt i Geredigion, gogledd Powys a de Gwynedd, ar gontract i’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Adfywio Cymru

Mae Adfywio Cymru’n helpu grwpiau cymunedol i fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, mentora a chymorth technegol gan ymarferwyr cymunedol profiadol eraill. Ecodyfi yw’r man cyswllt i ogledd Ceredigion, gogledd Powys a de Gwynedd, ar gontract i Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru.

Arwyddion ffyrdd y Biosffer

Mae Croeso Cymru Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ariannu’r rhan fwyaf o gost codi arwyddion pwrpasol ar briffyrdd wrth fynedfeydd allweddol i Fiosffer Dyfi. Ymhlith y cyd-gyllidwyr mae Cymdeithas Twristiaeth Biosffer Dyfi, Pwyllgor Atyniadau a Hysbysebu Aberdyfi a Chyngor Sir Powys.