....menter gymdeithasol annibynnol sy’n cefnogi adfywio cymunedol, cynaliadwy ym Mro Ddyfi a thu hwnt....

Sefydliad dwyieithog a reolir yn lleol sydd â’i gartref ym Machynlleth yw ecodyfi. Fe’n sefydlwyd ym 1998 ac rydym wrthi’n meithrin ac yn cefnogi economi a chymuned wyrddach ers hynny. Gan mwyaf rydym yn gweithio yn Nyffryn Dyfi ac ardal Biosffer Dyfi UNESCO ond hefyd mewn rhannau eraill o ganolbarth Cymru. Ein tri phrif faes arbenigedd yw ynni adnewyddadwy, twristiaeth gyfrifol a datblygu cymunedol. Defnyddir yr holl elw i gefnogi ein nodau gan nad oes gennym gyfranddalwyr.

Ymgynghoriaeth

Roedd COBWEB yn gynllun 4 mlynedd oedd yn galluogi dinasyddion i gasglu data amgylcheddol gan ddefnyddio teclynnau symudol. Mae’r data yn addas i’w ddefnyddio mewn ymchwil, gwneud penderfyniadau a ffurfio polisi. Lleolwyd y cynllun yn ardal Biosffer Dyfi; rhoddodd ecodyfi gefnogaeth i gyrff ac unigolion lleol fonitro cynefinoedd a dysgu mwy am y Biosffer.

Gwybodaeth ar gyfer trigolion, ymwelwyr a busnesau ar wastraff, ariannu, ynni, beth i wneud, teithio a diwylliant

Darllenwch am weledigaeth ecodyfi ar gyfer adfywio cynaliadwy, creu economi werdd ac adeiladu cymuned gref.

Prosiectau
project.jpg

Canfyddwch y prosiectau y mae ecodyfi a'i bartneriaid yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Mae ecodyfi’n cynnig gwasanaethau ymgynghorol ar sail gwybodaeth unigryw a mynediad i rwydweithiau lleol yn ogystal â’r gallu i weithio’n ddwyieithog

NEWYDDION DIWEDDARAF

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Ecodyfi

 

Fe'ch gwahoddir i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ecodyfi

Partneriaeth Dyffryn Eco Dyfi a Fforwm ar

Ddydd Mawrth 14eg Rhagfyr 2021.

Rhowch wybod i andy@ecodyfi.cymru o'ch bwriad i fod yn bresennol neu ffonio 01654 703965 fel y gellir anfon dogfennau'r cyfarfod atoch chi.

Fel arall gellir cyrchu'r dogfennau isod

Gwahoddiad

Cofnodion 2020

 

Caiff ei gynnal trwy Zoom oherwydd cyfyngiadau Covid19. Bydd yn cychwyn am 7.30 yr hwyr, gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg ar gael.

 

Cronfa Ynni Gymunedol!

Mae ecodyfi a'i bartneriaid wedi derbyn nifer o geisiadau am grant eleni am gefnogaeth benodol i Cofid19 ar gyfer y gymuned leol. 

 

Cliciwch ar y linc yma i fynd i'r cyhoeddiad i ganfod pa weithgareddau gaiff eu cefnogi. 

Gweithredu Hinsawdd

Mae'r cynllun hwn yn bwriadu rhannu e-feiciau cymunedol, helpu i nodi lle mae cartrefi yn aneffeithlon gan ddefnyddio camera delweddu thermol a chyflogi Swyddog Hinsawdd Biosffer Dyfi i weithio am ddau ddiwrnod yr wythnos i sefydlu'r uchod a chefnogi Gweithredu Hinsawdd Machynlleth a gweithgareddau cysylltiedig hinsawdd presennol EcoDyfi.

Cliciwch ar y linc yma i gael mwy o wybodaeth.

Disgrifiad o waith ecodyfi

o Ebrill 2018 i Dachwedd 2019

 

Lawrlwytho'r Adroddiad (pdf 400k)

Darllenwch yr adroddiad arlein yma

Cefnogaeth Corff Meddwl a Chalon

 (HEART MIND BODY SUPPORT)

Mae hwn yn gydweithrediad rhwng ecodyfi, Heart Mind Body a Coed Lleol (Small Woods) i gynnig gweithgareddau i hybu iechyd a lles.

Sesiynau byw ar-lein am ddim gyda'r gymuned leol a hwyluswyr proffesiynol i gefnogi pobl gartref.

Ymhlith y sesiynau a gynigir mae ioga, cysylltiad natur, ffitrwydd, dawns, myfyrio, rhannu, chi gong a chanu. Hefyd cefnogaeth ffôn un i un trwy linell gymorth Machynlleth Corona Community Support

01654 370002 (9yb - 5yh)

I ddarganfod mwy cliciwch yma neu ar y dudalen Facebook cliciwch yma

Ymunwch a’n rhestr ddosbarthu

Tanysgrifiwch ar gyfer diweddariadau cymunedol

Gan gynnwys;

  • Swyddi ar gynnig

  • Cyfarfodydd cymunedol

  • Gwybodaeth gymunedol

  • Materion cynaliadwyedd

  • Digwyddiadau