....menter gymdeithasol annibynnol sy’n cefnogi adfywio cymunedol, cynaliadwy ym Mro Ddyfi a thu hwnt....

Sefydliad dwyieithog a reolir yn lleol sydd â’i gartref ym Machynlleth yw ecodyfi. Fe’n sefydlwyd ym 1998 ac rydym wrthi’n meithrin ac yn cefnogi economi a chymuned wyrddach ers hynny. Gan mwyaf rydym yn gweithio yn Nyffryn Dyfi ac ardal Biosffer Dyfi UNESCO ond hefyd mewn rhannau eraill o ganolbarth Cymru. Ein tri phrif faes arbenigedd yw ynni adnewyddadwy, twristiaeth gyfrifol a datblygu cymunedol. Defnyddir yr holl elw i gefnogi ein nodau gan nad oes gennym gyfranddalwyr.

Roedd COBWEB yn gynllun 4 mlynedd oedd yn galluogi dinasyddion i gasglu data amgylcheddol gan ddefnyddio teclynnau symudol. Mae’r data yn addas i’w ddefnyddio mewn ymchwil, gwneud penderfyniadau a ffurfio polisi. Lleolwyd y cynllun yn ardal Biosffer Dyfi; rhoddodd ecodyfi gefnogaeth i gyrff ac unigolion lleol fonitro cynefinoedd a dysgu mwy am y Biosffer.

Gwybodaeth ar gyfer trigolion, ymwelwyr a busnesau ar wastraff, ariannu, ynni, beth i wneud, teithio a diwylliant

Darllenwch am weledigaeth ecodyfi ar gyfer adfywio cynaliadwy, creu economi werdd ac adeiladu cymuned gref.

Mae ecodyfi’n cynnig gwasanaethau ymgynghorol ar sail gwybodaeth unigryw a mynediad i rwydweithiau lleol yn ogystal â’r gallu i weithio’n ddwyieithog

NEWYDDION

Dydd Sadwrn 21ain o Fawrth 2020 10.30 - 1.30

Canolfan Owain Glyndwr Machynlleth

***

Mae Caffis Trwsio yn ymwneud a thrwsio pethau a rhannu sgiliau.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn casglu hanesion?

Mae gan ecodyfi gyfle gwirfoddoli i unrhyw un sydd â diddordeb mewn casglu hanesion llafar. Fel rhan o’r prosiect ‘Ffermio Cymysg – hanesion a’r dyfodol’, rydym yn casglu atgofion gan y rheini sy’n cofio pryd y byddai amaethyddiaeth yn yr ardal yn fwy amrywiol. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Disgrifiad o waith ecodyfi

o Ebrill 2018 i Dachwedd 2019

 

Lawrlwytho'r Adroddiad (pdf 400k)

Darllenwch yr adroddiad arlein yma

Iechyd a Lles

Mae ecodyfi a Coed Lleol wedi dod at ei gilydd i ysgogi’r gymuned i wneud gweithgareddau yn yr awyr agored yn ardal Biosffer Dyfi i hybu iechyd a lles. I gael ffurflen gyfeirio a mwy o wybodaeth cliciwch yma

Neu cysylltwch a Gwenfair Rhys-Davies ar 01654 703965 neu gwenfair@ecodyfi.cymru 

Gwneud Gwahaniaeth!

Rydym yn datblygu cynnig i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect lles ac mae angen i ni ddeall beth fyddai o fudd i bobl.

 

Cliciwch ar y linc yma i gwblhau’r arolwg os gwelwch yn dda.

Wedi'i ganslo

Ymunwch a’n rhestr ddosbarthu

Tanysgrifiwch ar gyfer diweddariadau cymunedol

Gan gynnwys;

  • Swyddi ar gynnig

  • Cyfarfodydd cymunedol

  • Gwybodaeth gymunedol

  • Materion cynaliadwyedd

  • Digwyddiadau