top of page

....menter gymdeithasol annibynnol sy’n cefnogi adfywio cymunedol, cynaliadwy ym Mro Ddyfi a thu hwnt....

Sefydliad dwyieithog a reolir yn lleol sydd â’i gartref ym Machynlleth yw ecodyfi. Fe’n sefydlwyd ym 1998 ac rydym wrthi’n meithrin ac yn cefnogi economi a chymuned wyrddach ers hynny. Gan mwyaf rydym yn gweithio yn Nyffryn Dyfi ac ardal Biosffer Dyfi UNESCO ond hefyd mewn rhannau eraill o ganolbarth Cymru. Ein tri phrif faes arbenigedd yw ynni adnewyddadwy, twristiaeth gyfrifol a datblygu cymunedol. Defnyddir yr holl elw i gefnogi ein nodau gan nad oes gennym gyfranddalwyr.

Ymgynghoriaeth

Roedd COBWEB yn gynllun 4 mlynedd oedd yn galluogi dinasyddion i gasglu data amgylcheddol gan ddefnyddio teclynnau symudol. Mae’r data yn addas i’w ddefnyddio mewn ymchwil, gwneud penderfyniadau a ffurfio polisi. Lleolwyd y cynllun yn ardal Biosffer Dyfi; rhoddodd ecodyfi gefnogaeth i gyrff ac unigolion lleol fonitro cynefinoedd a dysgu mwy am y Biosffer.

Gwybodaeth ar gyfer trigolion, ymwelwyr a busnesau ar wastraff, ariannu, ynni, beth i wneud, teithio a diwylliant
community_edited.png

Darllenwch am weledigaeth ecodyfi ar gyfer adfywio cynaliadwy, creu economi werdd ac adeiladu cymuned gref.

Prosiectau
project.jpg

Canfyddwch y prosiectau y mae ecodyfi a'i bartneriaid yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Mae ecodyfi’n cynnig gwasanaethau ymgynghorol ar sail gwybodaeth unigryw a mynediad i rwydweithiau lleol yn ogystal â’r gallu i weithio’n ddwyieithog

NEWYDDION DIWEDDARAF

Prosiect Cymunedol Dyfodol Dyfi

 

Bwriad prosiect ‘Dyfodol Dyfi' yw dod â phobl a sefydliadau at ei gilydd i gyd-greu cynllun cymunedol.

 

Y syniad yw gweithio gyda phartneriaid, i helpu i ddatblygu cynigion prosiect o syniadau allweddol a dod â rhai tymor byr i ddwyn ffrwyth.

 

Lawr lwytho Crynodeb y prosiect

Gweithredu Hinsawdd

Mae ecodyfi yn eich cefnogi i
gwella effeithlonrwydd ynni eich cartref,
benthyg camera thermol,
llogi efeic,
a chymryd rhan mewn gweithredu hinsawdd lleol eraill.

Cliciwch ar y linc yma i gael mwy o wybodaeth.

Cronfa Ynni Gymunedol!

Mae ecodyfi a'i bartneriaid wedi derbyn nifer o geisiadau am grant eleni am gefnogaeth benodol i Cofid19 ar gyfer y gymuned leol. 

 

Cliciwch ar y linc yma i fynd i'r cyhoeddiad i ganfod pa weithgareddau gaiff eu cefnogi. 

Disgrifiad o waith ecodyfi

o Ebrill 2018 i Dachwedd 2019

 

Lawrlwytho'r Adroddiad (pdf 400k)

Darllenwch yr adroddiad arlein yma

Ymunwch a’n rhestr ddosbarthu

Tanysgrifiwch ar gyfer diweddariadau cymunedol

Gan gynnwys;

  • Swyddi ar gynnig

  • Cyfarfodydd cymunedol

  • Gwybodaeth gymunedol

  • Materion cynaliadwyedd

  • Digwyddiadau

bottom of page