....menter gymdeithasol annibynnol sy’n cefnogi adfywio cymunedol, cynaliadwy ym Mro Ddyfi a thu hwnt....

Sefydliad dwyieithog a reolir yn lleol sydd â’i gartref ym Machynlleth yw ecodyfi. Fe’n sefydlwyd ym 1998 ac rydym wrthi’n meithrin ac yn cefnogi economi a chymuned wyrddach ers hynny. Gan mwyaf rydym yn gweithio yn Nyffryn Dyfi ac ardal Biosffer Dyfi UNESCO ond hefyd mewn rhannau eraill o ganolbarth Cymru. Ein tri phrif faes arbenigedd yw ynni adnewyddadwy, twristiaeth gyfrifol a datblygu cymunedol. Defnyddir yr holl elw i gefnogi ein nodau gan nad oes gennym gyfranddalwyr.

Ymgynghoriaeth

Roedd COBWEB yn gynllun 4 mlynedd oedd yn galluogi dinasyddion i gasglu data amgylcheddol gan ddefnyddio teclynnau symudol. Mae’r data yn addas i’w ddefnyddio mewn ymchwil, gwneud penderfyniadau a ffurfio polisi. Lleolwyd y cynllun yn ardal Biosffer Dyfi; rhoddodd ecodyfi gefnogaeth i gyrff ac unigolion lleol fonitro cynefinoedd a dysgu mwy am y Biosffer.

Gwybodaeth ar gyfer trigolion, ymwelwyr a busnesau ar wastraff, ariannu, ynni, beth i wneud, teithio a diwylliant

Darllenwch am weledigaeth ecodyfi ar gyfer adfywio cynaliadwy, creu economi werdd ac adeiladu cymuned gref.

Prosiectau
project.jpg

Canfyddwch y prosiectau y mae ecodyfi a'i bartneriaid yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Mae ecodyfi’n cynnig gwasanaethau ymgynghorol ar sail gwybodaeth unigryw a mynediad i rwydweithiau lleol yn ogystal â’r gallu i weithio’n ddwyieithog

NEWYDDION DIWEDDARAF

Swyddog Prosiect ‘Trywydd Iach’ (Swyddog Iechyd a Theithio Awyr Agored)

I gydlynu gweithgareddau 'iechyd a lles awyr agored', a helpu pobl ddatblygu syniadau llwybrau cerdded a beicio, ar y cyd â Coed Lleol.

Mae sgiliau cyfathrebu a threfnu dwyieithog, yn fodlon mentro, a gwybodaeth leol eu hangen.

37 awr/wythnos. £23,600. Croesewir ceisiadau i rannu’r swydd.  

Trywydd Iach Project Officer (Outdoor Health & Travel Officer)

To coordinate outdoor activity sessions and help people develop ideas for walking and cycling routes, for wellbeing, in collaboration with Coed Lleol.

Bi-lingual communication & organisational skills, initiative and local knowledge required.

37 hours/week. £23,600. Job share applications welcomed.  

Swydd Wag

Cliciwch ar y linc yma i fynd i'r dudalen. 

Cliciwch ar y linc yma i fynd i dudalen Facebook ecodyfi. 

Cronfa Ynni Gymunedol!

Mae ecodyfi a'i bartneriaid wedi derbyn nifer o geisiadau am grant eleni am gefnogaeth benodol i Cofid19 ar gyfer y gymuned leol. 

 

Cliciwch ar y linc yma i fynd i'r cyhoeddiad i ganfod pa weithgareddau gaiff eu cefnogi. 

Dolau Dyfi - PONT Cymru!

Nod Prosiect Dolau Dyfi yw gwella a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt a helpu i gysylltu pobl a byd natur drwy amrywiaeth o weithgareddau mewn cymunedau lleol ac yn yr ardal ehangach.

 

Cliciwch ar y linc yma i gael mwy o wybodaeth.

Disgrifiad o waith ecodyfi

o Ebrill 2018 i Dachwedd 2019

 

Lawrlwytho'r Adroddiad (pdf 400k)

Darllenwch yr adroddiad arlein yma

Cefnogaeth Corff Meddwl a Chalon

 (HEART MIND BODY SUPPORT)

Mae hwn yn gydweithrediad rhwng ecodyfi, Heart Mind Body a Coed Lleol (Small Woods) i gynnig gweithgareddau i hybu iechyd a lles.

Sesiynau byw ar-lein am ddim gyda'r gymuned leol a hwyluswyr proffesiynol i gefnogi pobl gartref.

Ymhlith y sesiynau a gynigir mae ioga, cysylltiad natur, ffitrwydd, dawns, myfyrio, rhannu, chi gong a chanu. Hefyd cefnogaeth ffôn un i un trwy linell gymorth Machynlleth Corona Community Support

01654 370002 (9yb - 5yh)

I ddarganfod mwy cliciwch yma neu ar y dudalen Facebook cliciwch yma

Ymunwch a’n rhestr ddosbarthu

Tanysgrifiwch ar gyfer diweddariadau cymunedol

Gan gynnwys;

  • Swyddi ar gynnig

  • Cyfarfodydd cymunedol

  • Gwybodaeth gymunedol

  • Materion cynaliadwyedd

  • Digwyddiadau