....menter gymdeithasol annibynnol sy’n cefnogi adfywio cymunedol, cynaliadwy ym Mro Ddyfi a thu hwnt....

Sefydliad dwyieithog a reolir yn lleol sydd â’i gartref ym Machynlleth yw ecodyfi. Fe’n sefydlwyd ym 1998 ac rydym wrthi’n meithrin ac yn cefnogi economi a chymuned wyrddach ers hynny. Gan mwyaf rydym yn gweithio yn Nyffryn Dyfi ac ardal Biosffer Dyfi UNESCO ond hefyd mewn rhannau eraill o ganolbarth Cymru. Ein tri phrif faes arbenigedd yw ynni adnewyddadwy, twristiaeth gyfrifol a datblygu cymunedol. Defnyddir yr holl elw i gefnogi ein nodau gan nad oes gennym gyfranddalwyr.

Ymgynghoriaeth

Roedd COBWEB yn gynllun 4 mlynedd oedd yn galluogi dinasyddion i gasglu data amgylcheddol gan ddefnyddio teclynnau symudol. Mae’r data yn addas i’w ddefnyddio mewn ymchwil, gwneud penderfyniadau a ffurfio polisi. Lleolwyd y cynllun yn ardal Biosffer Dyfi; rhoddodd ecodyfi gefnogaeth i gyrff ac unigolion lleol fonitro cynefinoedd a dysgu mwy am y Biosffer.

Gwybodaeth ar gyfer trigolion, ymwelwyr a busnesau ar wastraff, ariannu, ynni, beth i wneud, teithio a diwylliant

Darllenwch am weledigaeth ecodyfi ar gyfer adfywio cynaliadwy, creu economi werdd ac adeiladu cymuned gref.

Prosiectau
project.jpg

Canfyddwch y prosiectau y mae ecodyfi a'i bartneriaid yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Mae ecodyfi’n cynnig gwasanaethau ymgynghorol ar sail gwybodaeth unigryw a mynediad i rwydweithiau lleol yn ogystal â’r gallu i weithio’n ddwyieithog

NEWYDDION DIWEDDARAF

Disgrifiad o waith ecodyfi

o Ebrill 2018 i Dachwedd 2019

 

Lawrlwytho'r Adroddiad (pdf 400k)

Darllenwch yr adroddiad arlein yma

Dolau Dyfi - PONT Cymru!

Nod Prosiect Dolau Dyfi yw gwella a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt a helpu i gysylltu pobl a byd natur drwy amrywiaeth o weithgareddau mewn cymunedau lleol ac yn yr ardal ehangach.

 

Cliciwch ar y linc yma i gael mwy o wybodaeth.

Cronfa Ynni Gymunedol!

Mae ecodyfi a'i bartneriaid wedi derbyn nifer o geisiadau am grant eleni am gefnogaeth benodol i Cofid19 ar gyfer y gymuned leol. 

 

Cliciwch ar y linc yma i fynd i'r cyhoeddiad i ganfod pa weithgareddau gaiff eu cefnogi. 

Gweithredu Hinsawdd

Mae'r cynllun hwn yn bwriadu rhannu e-feiciau cymunedol, helpu i nodi lle mae cartrefi yn aneffeithlon gan ddefnyddio camera delweddu thermol a chyflogi Swyddog Hinsawdd Biosffer Dyfi i weithio am ddau ddiwrnod yr wythnos i sefydlu'r uchod a chefnogi Gweithredu Hinsawdd Machynlleth a gweithgareddau cysylltiedig hinsawdd presennol EcoDyfi.

Cliciwch ar y linc yma i gael mwy o wybodaeth.

Cefnogaeth Corff Meddwl a Chalon

 (HEART MIND BODY SUPPORT)

Mae hwn yn gydweithrediad rhwng ecodyfi, Heart Mind Body a Coed Lleol (Small Woods) i gynnig gweithgareddau i hybu iechyd a lles.

Sesiynau byw ar-lein am ddim gyda'r gymuned leol a hwyluswyr proffesiynol i gefnogi pobl gartref.

Ymhlith y sesiynau a gynigir mae ioga, cysylltiad natur, ffitrwydd, dawns, myfyrio, rhannu, chi gong a chanu. Hefyd cefnogaeth ffôn un i un trwy linell gymorth Machynlleth Corona Community Support

01654 370002 (9yb - 5yh)

I ddarganfod mwy cliciwch yma neu ar y dudalen Facebook cliciwch yma

Ymunwch a’n rhestr ddosbarthu

Tanysgrifiwch ar gyfer diweddariadau cymunedol

Gan gynnwys;

  • Swyddi ar gynnig

  • Cyfarfodydd cymunedol

  • Gwybodaeth gymunedol

  • Materion cynaliadwyedd

  • Digwyddiadau