Gweithredu dros yr Hinsawdd

Ychydig cyn y Nadolig roedd Cyngor Machynlleth y cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi “Argyfwng Hinsawdd’ Ers hynny mae Cynghorau Tref Aberystwyth, Tywyn, Llambed, Llanidloes a’r Drenewydd wedi dilyn ei siampl ac mae hefyd wedi ysbrydoli Cyngor Sir Powys i weithredu.

Felly, beth mae hyn yn ei olygu? Mae’n cydnabod for y bygythiad o nweid hinsawdd mor ddifrifol fel bo’n rhaid ymdrechy i newid pethau mor fuan ag sydd yn bosib. Mae hefyd yn nodi cychwyn y weithred o wahodd unrhyw un lleol sy’ ȃ diddordeb i fod yn rhan o’r penderfyniaday ynglŷn ȃ sut i weithredu a beth sy’n bosib. Mae croeso i unrhwy un yn ardal Bro Ddyfi i gyfranogi.

Machynlleth

Fe wnaeth Cyngor Tref Machynlleth penderfynu lansio ymgynghoriad cynhwysol i ddatblygu cynllun gweithredu dros y 6 mis nesaf i:

  • sicrhau bod Machynlleth yn ddi-garbon net cyn gynted ag y bo modd;

  • cynyddu cydnerthedd lleol rhag effeithiau’r hinsawdd;

  • sicrhau’r buddion lleol gorau yn sgil y camau hyn mewn sectorau eraill fel iechyd, amaethyddiaeth, trafnidiaeth a’r economi.

 

Cytunwyd hefyd:

  • Galw ar Lywodraethau Cymru a’r DU i ddarparu’r gefnogaeth a’r adnoddau i wneud hyn yn bosibl;

  • Cydweithio ag ardaloedd lleol eraill, yn arbennig y cynghorau cymuned a phartneriaid eraill ym Miosffer Dyfi;

  • Adrodd o fewn chwe mis am y camau gweithredu y gall y dref eu cymryd i fynd i’r afael â’r argyfwng hwn, er enghraifft cynyddu effeithlonrwydd ynni’r Plas, neu weithio gyda pholisi prynu’r dref;

  • Trafod gydag Adfywio Cymru sut gallent gefnogi’r broses hon.

Arweiniodd cyfarfod agored ym mis Chwefror 2019 at sefydlu deg grŵp: 1) grŵp llywio i oruchwylio’r broses;  2) grŵp ymgysylltu; a’r grwpiau pwnc canlynol - 3) ynni mewn adeiladau, 4) trafnidiaeth, 5) gwastraff, 6) bwyd, 7) bioamrywiaeth, 8) llesiant, 9) cynllunio a datblygu economaidd, 10) cyflenwi ynni.

 

Yn ystod y 6 mis diwethaf cafwyd cyfanswm o fwy na 50 o gyfarfodydd gweithgorau. Ym mhrif gorff yr adroddiad/cynllun interim a ddarparwyd i Gyngor y Dref 24 Gorffennaf 2019 ceir crynodeb o weithgarwch a chynlluniau gweithredu cychwynnol pob gweithgor.

 

Y prif gam nesaf yw cael y gymuned gyfan i roi eu barn ar y syniadau sydd wedi’u rhoi gerbron hyd yn hyn – beth yn eu tyb nhw y gallent elwa arno, cyfrannu iddo neu yr  hoffent ei weld yn digwydd.

lawrlwythwch yr adroddiad llawn yma: Climate Action Report July 2019 (Seasneg yn unig)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch;

Cyngor Tref Machynlleth

Mr Jim Griffiths.

Ffȏn: 01654 702571. E-bost: town-clerk@machynlleth-tc.gov.uk

Gwefan: https://powys.moderngov.co.uk/uuCoverPage.aspx?bcr=1

Machynlleth yn Gweithredu o ran yr Hinsawdd

E-bost: hinsawddmachynlleth@gmail.com

 

Gwrthryfel Difodiant Machynlleth

E-bost: info@xr-machynlleth.org

Gwefan: https://www.facebook.com/XRMachynlleth/

Gwrthryfel Difodiant Ieuenctid Machynlleth

E-bost: xryouthmachynlleth@gmail.com

Website: https://www.facebook.com/Extinction-Rebellion-Youth-Machynlleth-333445720909152/

Aberystwyth

I gael gwybodaeth am weithredu yn yr hinsawdd yn ardal Aberystwyth a sut y gallwch chi gymryd rhan, cysylltwch â;

Cyngor Tref Aberystwyth

Ms Gwyneira Raw-Rees.

Ffȏn: (01970) 624761. E-bost: admin@aberystwyth.gov.uk / council@aberystwyth.gov.uk

Gwefan: www.aberystwyth.gov.uk

Gwrthryfel Difodiant Aberystwyth

E-bost: xraberystwyth@gmail.com

Gwefan: https://www.facebook.com/groups/256267055070117/

Yrmafer y Bobol Aberystwyth

E-bost: Alice.Briggs@ceredigion.gov.uk

Tywyn

I ddarganfod mwy am yr hyn sy'n digwydd yn Dywyn, cysylltwch â;

Cyngor Tref Tywyn

Francesca Pridding.

Ffȏn: 01654 712411. E-bost: tywyntowncouncil@btconnect.com

Gwefan: http://tywyntowncouncil.wales/en/index.php

Tywyn Gwyrdd

E-bost: info@greenertywyn.co.uk

Gwefan: https://greenertywyn.co.uk/

Gwybodaeth Gyffredinol

I gael mwy o wybodaeth am newid hinsawdd yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang ewch i;

https://climateemergency.uk/

https://www.renewwales.org.uk/cymraeg/

https://www.cat.org.uk/category/climate-change/