top of page

Cyllid a Chymorth i Fusnesau a Grwpiau

Cymorth i Fusnesau

Celfyddydau Anabledd Cymru: yn cefnogi pobl greadigol anabl mewn busnes

 

Cyngor Celfyddydau Cymru: yn cefnogi ac yn ariannu gweithgarwch celfyddydol uchel ei safon

 

Busnes Cymru – yr adnodd ar-lein cyflawn i fusnesau yng Nghymru.

 

Twristiaeth Canolbarth Cymru: yn darparu cyfleoedd marchnata rhanbarthol, cyngor arbenigol i fusnesau sy’n gysylltiedig â thwristiaeth, gwasanaethau i aelodau a chynrychiolaeth fasnachol i fusnesau twristiaeth yng nghanolbarth a de Cymru.

 

Chwarae Teg – cymorth busnes i rieni sengl 0800 052 2255

 

Cyllid Cymru – mynediad i gyllid 0800 587 4140

 

Interreg – grantiau ar gyfer cydweithrediad rhwng gorllewin Cymru a dwyrain Iwerddon

 

Cronfa Datblygu Gwybodaeth – yn cysylltu sefydliadau academaidd â busnesau: 01792 354069

 

Menter a Busnes; cymorth i siaradwyr Cymraeg 01970 626565

 

Prime Cymru – pecynnau datblygu busnes i bobl dros 50oed

 

Ymddiriedolaeth y Tywysog, yn helpu pobl ifainc 18 - 30 gyda'u syniadau busnes. 029 2043 7000

 

Cyllid Cymru ar gyfer benthyciadau rhad ac ecwiti

 

Cychwyn prosiectau: mae Agoriad wedi cyhoeddi taflenni ar destunau megis Astudiaethau Dichonoldeb, Cynllunio Busnes, Gwneud Adeiladau Cymunedol yn Hygyrch a Thirlunio Gwyrdd. Am gopïau, cysylltwch â 01248 361 392 neu www.agoriad.org.uk

 

CAVO:  Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion – yn darparu cymorth a gwybodaeth

 

PAVO: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys – yn darparu cymorth a gwybodaeth

 

Mantell Gwynedd - cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol

Cronfeydd yr UE yng Nghymru -Mae'r Uned Sector Preifat yn darparu cyngor a chymorth ymarferol i gwmnïau preifat ar sut i fanteisio ar gynlluniau Amcan 1, 2 a 3.

Canolfan Cydweithredol CymruYn helpu busnesau cymdeithasol i dyfu, gan fynd i’r afael â thlodi a chynnal ymchwil

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru Cefnogaeth menter gymunedol

Arbed arian, gwastraff ac ynni.

Yr Ymddiriedolaeth Garbonrhaglen y Llywodraeth sy’n darparu gwybodaeth ddi-dâl i fusnesau i’w helpu i docio eu biliau ynni. 

 

Groundwork – yn darparu cymorth ymarferol, cyngor, gwybodaeth a hyfforddiant i gwmnïau ar faterion busnes amgylcheddol.

 

Let's Recycle – adnodd creiddiol ar gyfer gwastraff ac ailgylchu.

 

Ceir mwy o wybodaeth am ynni a gwastraff yma.

bottom of page