top of page

Mae Ecodyfi Coed Lleol (Small Woods Wales) wedi ffurfio partneriaeth i gynorthwyo ein cymuned i fod yn weithgar yn yr awyr agored ym Miosffer Dyfi. Rydym yn cynnal gweithgareddau awyr agored am ddim i bawb sydd am wella eu hiechyd a'u lles, ac rydym yn gweithio i gynyddu mynediad i'r amgylchedd naturiol i bawb.  

​Dewiswch un o'r opsiynau isod i ganfod mwy ac i ymwneud a phrosiect Trywydd Iach.

Website banner.jpg

Gweithgareddau Awyr Agored

Anchor 1

Gall treulio mwy o amser yn yr awyr agored ym myd natur wella eich iechyd meddwl a chorfforol. Rydym yn cynnig ac yn gallu eich cysylltu â gweithgareddau awyr agored am ddim dan arweiniad proffesiynol yn agos atoch chi, fel:  

  • Cadwraeth a chrefftau coetir

  • Rheoli cynefinoedd

  • Teithiau cerdded grŵp

  • Sesiynau garddio

  • Treulio amser gydag anifeiliaid

123707351_10158652351869801_244770289398

Os hoffech chi gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored am ddim i wella'ch iechyd a'ch lles, cliciwch y botwm isod i gofrestru gyda ni. Yna bydd y Swyddog Prosiect Sian Davies mewn cysylltiad i drafod beth allai fod yn addas i chi ac i'ch cysylltu â'r hyn sy'n digwydd yn agos i'ch cartref.

Bydd ein sefydliad partner, Coed Lleol (Small Woods Wales),

yn prosesu a chadw eich manylion yn ddiogel.

Ydych chi'n gweithio i sefydliad iechyd a lles yn ardal Biosffer Dyfi?

Hoffech chi atgyfeirio un o'ch cleifion neu ddefnyddwyr gwasanaeth i'n gweithgareddau awyr agored? Cliciwch ar y botwm isod i fynd i'n ffurflen atgyfeirio ar-lein.

Bydd ein sefydliad partner, Coed Lleol (Small Woods Wales),

yn prosesu a chadw eich manylion yn ddiogel. 

Teithio Heini

Mae gan Biosffer Dyfi amgylchedd naturiol hardd ac unigryw. Rydym am sicrhau bod pawb yn gallu ei gyrchu.

 Rydym yn gweithio gyda sefydliadau a grwpiau lleol eraill i wella mwy o gyfleoedd i bobl gerdded, rhedeg, beicio a hyd yn oed reidio ceffylau, ac rydym wrth ein bodd yn clywed gennych am yr hyn a fyddai'n eich helpu i wneud hynny. Cysylltwch â'r Swyddog Prosiect Miriam Davies i gymryd rhan

1591472_2211b134.jpg
Anchor 2
Anchor 3

Cofid-19

Oherwydd cyfyngiadau pandemig coronafirws, mae yna adegau pan na allwn redeg ein gweithgareddau awyr agored ar gyfer iechyd a lles. Cysylltwch â ni i wirio a yw gweithgaredd yn rhedeg a dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Rydym yn deall y gall yr amseroedd hyn fod yr adeg pan fydd angen y gefnogaeth fwyaf arnoch, ac awgrymwn eich bod yn ystyried ymuno yn y gweithgareddau ar-lein isod.

Mae Calon Meddwl Corff yn brosiect a arweinir gan y gymuned y mae Coed Lleol (Small Woods Wales) ac Ecodyfi yn ei gefnogi, mewn cysylltiad â Trywydd Iach. Ei nod yw helpu, estyn allan a gwella lles yn yr amseroedd digynsail hyn.

 

Cliciwch y botwm isod i fynd i'w hamserlen o sesiynau ar-lein, fel ioga ac ysgrifennu creadigol.

Mae Coed Lleol (Small Woods Wales) yn cynnig rhaglen o sesiynau natur ar-lein, sy'n agored i unrhyw un yng Nghymru. Cliciwch isod i ddarganfod mwy.

 

atoms-sfs9M4d8yME-unsplash.jpg

Adroddiad Gwerthuso Blwyddyn 1

Mae’r Adroddiad Gwerthuso (sydd yn Saesneg) yn disgrifio canlyniadau hanner cyntaf prosiect Trywydd Iach ym Miosffer Dyfi. Mae rhan un yn ymdrin ag allbynnau a chanlyniadau’r llinyn gweithgaredd ‘Presgripsiynu cymdeithasol i iechyd awyr agored’ ac mae rhan dau yn archwilio cyflawniadau allweddol y llinyn ‘Teithio Iach’ (cerdded a beicio). Mae’r prosiect yn parhau tan ddiwedd 2022.”

Pwy yw Tîm Trywydd Iach?

Mae tîm Trywydd Iach yn gweithio'n rhan-amser a byddant yn ymateb i ymholiadau cyn gynted â phosibl. Rydym yn gweithio o bell yn ystod y pandemig coronafirws ac ar gael trwy e-bost.
llun.jpg

Mona Lewis

Swyddog

Datblygu Cerdded a Beicio.

(Rhannu swydd gyda Sian Davies)

Mae Mona'n gweithio'n hyblyg yn rhan amser. 

01654 703965

Sian.JPG

Sian Davies

Swyddog Prosiect

Trywydd Iach 

(Rhannu swydd gyda Mona Lewis)

 

Arweinydd Rhagnodi Cymdeithasol

Dyddiau Llun, Mawrth (pnawn) a Iau

07546 909050 

Amie-Andrews_ResizedImageWzIwMCwyNjdd.jp

Amie Andrews

Rheolwr Coed Lleol (Small Woods Wales)

 

Andy Rowland 2013.png

Andy Rowland

Rheolwr Ecodyfi

Anchor 4
Anchor 5
Dilynwch Trywydd Iach ar y cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad 
  • Facebook
  • Instagram

Mae Ecodyfi yn gwerthfawrogi cefnogaeth y cyllidwyr canlynol i Trywydd Iach:

1519907785135.png
assura-community-logo.png
download.png
digital-white-background.png
PAVO300.png
bottom of page