Pwy ydym ni

Aelodau staff

Andy Rowland

Fel Rheolwr Gyfarwyddwr ecodyfi, mae Andy yn atebol i’r Bwrdd am bob agwedd ar ein gweithrediadau, gan gynnwys cyllid, cydymffurfiaeth, datblygu, cyfathrebu, rhwydweithio, cyflawni prosiectau a darparu gwasanaethau. Pan fydd prosiectau’n gofyn staff arbennig, mae Andy yn helpu’r Bwrdd i’w recriwtio ac yn eu rheoli. Treuliodd Andy 14 o flynyddoedd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen mewn gwahanol rolau, gyda swyddi ym maes cadwraeth natur a datblygu cymunedol cyn hynny. Mae wedi bod yn Gynghorydd Cymuned, yn llywodraethwr ysgol ac yn glerc yn lleol. Mae ganddo dystysgrif ôl-raddedig mewn datblygu economaidd ar gyfer cymunedau gwledig ac mae’n ddwyieithog.

Chris Higgins

Fel rheolwr prosiect y prosiect 'Ffermio Cymysg - hanesion a’r dyfodol', prif gyfrifoldeb Chris yn ecodyfi yw sicrhau bod amserlenni'n cael eu hadrodd yn amserol a'u cyflwyno yn ôl yr amserlen.

Mae gan Chris raddau mewn Gwyddor yr Amgylchedd, Technoleg Gwybodaeth a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol; treuliodd 17 mlynedd yn gweithio ym Mhrifysgol Caeredin yn arwain prosiectau ymchwil geo-ofodol a ariennid gan yr Undeb Ewropeaidd yn bennaf. Ei nod yw defnyddio ei brofiad eang a'i set sgiliau amrywiol i helpu ecodyfi i wneud Dyffryn Dyfi yn lle ffyniannus, iach, gofalgar; yn enwog am fyw'n gynaliadwy.

Sian Davies

Sian Davies.JPG

Mae Sian yn un o Swyddogion Prosiect Trywydd Iach - Iechyd Awyr Agored sy'n cael ei redeg gan Ecodyfi a Coed Lleol mewn partneriaeth. Dechreuodd ei rôl ym mis Ionawr 2021, ac mae wedi arwain ar ochr Rhagnodi Cymdeithasol y prosiect, sy'n cynnwys gweithio gyda meddygfeydd a sefydliadau meddygon teulu lleol i gynnig gweithgareddau awyr agored am ddim i wella iechyd a lles pobl. Mae Sian yn angerddol am sicrhau bod arferion llesiant a mannau gwyrdd yn hygyrch i bawb, ac mae ganddi ddiddordeb yn y cysylltiad rhwng treulio amser ym myd natur a sut y gall roi hwb i'n hiechyd personol a phlanedol mewn sawl ffordd. Mae hi'n hyfforddwr Ioga cymwys, ac mae'n mwynhau ymarfer symud corfforol yn yr awyr agored mewn amrywiol dirweddau, ac mae ganddi hefyd drefn ddyddiol o fynd allan ym mhob tywydd am dro.

Miriam Davies

Mim-Davies.jpg

Mae Miriam (Mim) yn gweithio ar Brosiect Trywydd Iach - Iechyd Awyr Agored ecodyfi, yn arwain ar Deithio Gweithredol. Bu ei rolau blaenorol yn y sector cynaliadwyedd, gan gynnwys yn y Ganolfan Technoleg Amgen a'r Ganolfan Ynni Cynaliadwy. Mae hi'n astudio rhan-amser ar gyfer gradd Dylunio Graffig ac yn gwerthfawrogi'r cyfleoedd i ddefnyddio ei sgiliau wrth gynhyrchu cyhoeddusrwydd a deunyddiau eraill ar gyfer y prosiect. Mae hi'n mwynhau cerdded ar lwybrau a nofio gwyllt ac mae'n angerddol am wella ei Chymraeg.

Arfon Hughes

Dechreuodd Arfon weithio i ecodyfi fel swyddog gweinyddol mis Rhagfyr 2019, ac mae'n gyfrifol am wneud gwaith cefnogi prosiectau ecodyfi a gwaith dydd i dydd.

Mae'n gyn Hwylusydd Tai Gwledig gyda chymdeithasau tai a chynghorau sir yng Ngogledd Orllewin Cymru ac wedi gweithio fel athro bro ym Mhowys ac fel Cydlynydd Menter iaith Maldwyn. 

Mae ganddo ddiddordeb mewn datblygu cymunedol gwledig, yr iaith Gymraeg, traddodiadau Cymru, cerddoriaeth gwerin a hanes Cymru. Mae hefyd yn hoffi cerdded a bod yn yr awyr agored. 

Aelodau bwrdd ecodyfi

Aelodau bwrdd ecodyfi, disgrifiad o ddiddordebau a phrofiad

Ann MacGarry, Cadeirydd

Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, pobl ifainc, cynaliadwyedd, datblygu tramor.

Ann%20MacGarry%202_edited.jpg

Mae Ann MacGarry wedi gweithio ym maes addysg cynaliadwyedd ers 30 mlynedd, yn flaenorol yn y Ganolfan dechnoleg Amgen, ac ar hyn o bryd i'r elusen Maint Cymru. Mae hi wedi'i chofrestru fel mentor Adnewyddu Cymru i ecodyfi. Mae hi'n gynghorydd tref ym Machynlleth i Blaid Cymru, mae'n weithiwr ieuenctid gwirfoddol i Gwerin y Coed ac mae'n ymwneud â sefydliadau lleol eraill gan gynnwys Merched y Wawr, Hazina a'r Banc Bwyd. Mae hi'n siarad Cymraeg.

Märit Olsson, Trysorydd ac Ysgrifennydd y Cwmni

Corris. Cyfrifeg, cefnogi cymunedau Affrica.

Märit sy’n rheoli’r cyllid i ecodyfi. Mae’n gweithio ym myd cyfrifeg ers dros 20 mlynedd gan arbenigo mewn sefydliadau dielw. Yn ei hamser rhydd, mae’n rheoli’r elusen Hazina sydd wedi'i leoli ym Machynlleth sy’n cefnogi gwaith yn Tanzania.

Suzanne Davies

Machynlleth.

Guy Pargeter

Taliesin. Cyfathrebu, coedwigaeth, y gyfraith.

Anwen Pughe Jones

Talywern Machynlleth.

John Cantor

Machynlleth. Ynni adnewyddadwy, pympiau gwres, atgyweirio ac ailddefnyddio, cymuned.

 

Martin Ashby

Eglwys-fach. Llyfrau, beiciau, technoleg briodol.

 

Nicola Ruck

Machynlleth. Masnach deg, twristiaeth, iechyd, coetiroedd.

 

Andy Rowland

Derwenlas. Cymuned, technoleg briodol, cynaliadwyedd.