Pwy ydym ni

Aelodau staff

Andy Rowland

Fel Rheolwr Gyfarwyddwr ecodyfi, mae Andy yn atebol i’r Bwrdd am bob agwedd ar ein gweithrediadau, gan gynnwys cyllid, cydymffurfiaeth, datblygu, cyfathrebu, rhwydweithio, cyflawni prosiectau a darparu gwasanaethau. Pan fydd prosiectau’n gofyn staff arbennig, mae Andy yn helpu’r Bwrdd i’w recriwtio ac yn eu rheoli. Treuliodd Andy 14 o flynyddoedd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen mewn gwahanol rolau, gyda swyddi ym maes cadwraeth natur a datblygu cymunedol cyn hynny. Mae wedi bod yn Gynghorydd Cymuned, yn llywodraethwr ysgol ac yn glerc yn lleol. Mae ganddo dystysgrif ôl-raddedig mewn datblygu economaidd ar gyfer cymunedau gwledig ac mae’n ddwyieithog.

Chris Higgins

Fel rheolwr prosiect y prosiect 'Ffermio Cymysg - hanesion a’r dyfodol', prif gyfrifoldeb Chris yn ecodyfi yw sicrhau bod amserlenni'n cael eu hadrodd yn amserol a'u cyflwyno yn ôl yr amserlen.

Mae gan Chris raddau mewn Gwyddor yr Amgylchedd, Technoleg Gwybodaeth a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol; treuliodd 17 mlynedd yn gweithio ym Mhrifysgol Caeredin yn arwain prosiectau ymchwil geo-ofodol a ariennid gan yr Undeb Ewropeaidd yn bennaf. Ei nod yw defnyddio ei brofiad eang a'i set sgiliau amrywiol i helpu ecodyfi i wneud Dyffryn Dyfi yn lle ffyniannus, iach, gofalgar; yn enwog am fyw'n gynaliadwy.

Gwenfair Rhys-Davies

Ymunodd Gwenfair i weithio â ecodyfi fel swyddog prosiect ar gynllun rhagbrofol ym Miosffer Dyfi sydd wedi ei enwi yn Trywydd iach. Prif amcan y cynllun yw annog pobl i wneud gweithgareddau yn yr awyr agored i hybu iechyd a lles.

 

Prif ddyletswyddau yw trefnu’r gweithgareddau, rhannu gwybodaeth gyda meddygon teulu, gweithwyr iechyd a chymdeithasol a Chysylltwyr Cymunedol, derbyn cyfeiriadau a chydlynu.

 

Mae wedi gweithio yn y gwasanaeth iechyd, awdurdod lleol a llywodraeth Cymru fel nyrs a gweithiwr cymdeithasol. Mae’n gynghorydd cymuned ac yn gadeirydd fforwm cleifion Bro Ddyfi ac yn mwynhau amaethu gyda’r teulu a cherdded a seiclo ar dywydd teg!

Arfon Hughes

Dechreuodd Arfon weithio i ecodyfi fel swyddog gweinyddol mis Rhagfyr 2019, ac mae'n gyfrifol am wneud gwaith cefnogi prosiectau ecodyfi a gwaith dydd i dydd.

Mae'n gyn Hwylusydd Tai Gwledig gyda chymdeithasau tai a chynghorau sir yng Ngogledd Orllewin Cymru ac wedi gweithio fel athro bro ym Mhowys ac fel Cydlynydd Menter iaith Maldwyn. 

Mae ganddo ddiddordeb mewn datblygu cymunedol gwledig, yr iaith Gymraeg, traddodiadau Cymru, cerddoriaeth gwerin a hanes Cymru. Mae hefyd yn hoffi cerdded a bod yn yr awyr agored. 

Aelodau bwrdd ecodyfi

Aelodau bwrdd ecodyfi, disgrifiad o ddiddordebau a phrofiad

Ann MacGarry, Cadeirydd

Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, pobl ifainc, cynaliadwyedd, datblygu tramor.

Mae Ann MacGarry wedi gweithio ym maes addysg cynaliadwyedd ers 30 mlynedd, yn flaenorol yn y Ganolfan dechnoleg Amgen, ac ar hyn o bryd i'r elusen Maint Cymru. Mae hi wedi'i chofrestru fel mentor Adnewyddu Cymru i ecodyfi. Mae hi'n gynghorydd tref ym Machynlleth i Blaid Cymru, mae'n weithiwr ieuenctid gwirfoddol i Gwerin y Coed ac mae'n ymwneud â sefydliadau lleol eraill gan gynnwys Merched y Wawr, Hazina a'r Banc Bwyd. Mae hi'n siarad Cymraeg.

Märit Olsson, Trysorydd ac Ysgrifennydd y Cwmni

Corris. Cyfrifeg, cefnogi cymunedau Affrica.

Märit sy’n rheoli’r cyllid i ecodyfi. Mae’n gweithio ym myd cyfrifeg ers dros 20 mlynedd gan arbenigo mewn sefydliadau dielw. Yn ei hamser rhydd, mae’n rheoli’r elusen Hazina sydd wedi'i leoli ym Machynlleth sy’n cefnogi gwaith yn Tanzania.

Suzanne Davies

Machynlleth.

Guy Pargeter

Taliesin. Cyfathrebu, coedwigaeth, y gyfraith.

Anwen Pughe Jones

Talywern Machynlleth.

John Cantor

Machynlleth. Ynni adnewyddadwy, pympiau gwres, atgyweirio ac ailddefnyddio, cymuned.

 

Martin Ashby

Eglwys-fach. Llyfrau, beiciau, technoleg briodol.

 

Nicola Ruck

Machynlleth. Masnach deg, twristiaeth, iechyd, coetiroedd.

 

Andy Rowland

Derwenlas. Cymuned, technoleg briodol, cynaliadwyedd.