Cymorth Cymunedol Coronavirus

Bro Ddyfi a Machynlleth

Gwasanaethau Dosbarthu a Siopau Lleol

Isod mae rhestr o fusnesau lleol sy'n gallu derbyn taliadau cerdyn dros y ffôn neu ar-lein,

 

Maent yn gallu cynnig naill ai cludo neu wasanaeth codi / cymryd-allan i'r rhai sy'n hunan-ynysu.

Os nad oes gennych unrhyw un a all gasglu nwyddau ar eich rhan, cysylltwch â gwirfoddolwr cymunedol

- neu ewch i wefan https://machynllethsupport.net/ 

am y wybodaeth ddiweddaraf am siopa a chludo bwyd a nwyddau

Sylwch, wrth i gyngor y Llywodraeth newid,

ac wrth i fusnesau ymateb yn unol â hynny, gall y wybodaeth isod newid.

Siopau bwyd / pethau sylfaenol

Machynlleth

 
SPAR a Swyddfa'r Post Machynlleth

01654 703 625

52 - 54 Stryd Maengwyn,

Machynlleth

SY20 8AE

https://www.facebook.com/SPARMachynlleth/

Pethau sylfaenol yn cynnwys llysiau, bara, tuniau, cynnyrch llaeth ac ati.

Archebion a thaliadau dros y ffôn. Cludiant ar gael ym Machynlleth a’r pentrefi cyfagos. Awgrymir y dylech ddod i gasglu’ch nwyddau er mwyn lleihau’r straen ar gludo.

Hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, dim ond yn y siop y bydd gwasanaethau Swyddfa'r Post ar gael:

Dydd Llun i Ddydd Gwener 👉 09:00 i 17:30

Dydd Sadwrn a dydd Sul 👉 09:00 i 14:00

Mae taliadau cyfleustodau nwy a thrydan wedi'u cynnwys yn hyn, felly dim ond rhwng 09:00 a 17:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener, a 09:00 a 14:00 ar y penwythnos y bydd cwsmeriaid yn gallu ychwanegu at eu cyfrifon.

Ymddiheuriadau diffuant am yr anghyfleustra y mae hyn yn ei achosi. Nid ydym wedi gwneud y penderfyniad hwn yn ysgafn, ond bydd lleihau ein horiau Swyddfa'r Post yn caniatáu i'n staff dreulio mwy o amser i gael y nwyddau bwyd hanfodol sydd eu hangen ar gwsmeriaid ar y silffoedd.

Ein Gwasanaeth Cludo i Gartrefi - Newydd Mae'n cymuned leol yn bwysig i ni, ac rydym am wneud yr hyn a allwn i'w gefnogi. Felly rydyn ni wedi penderfynu dechrau cynnig gwasanaeth cludo i gartref ein cwsmeriaid sydd fwyaf mewn perygl o Covid-19 ac sy'n byw mewn pellter cerdded o'n siop.

Dyma restr o "gwsmeriaid bregus", os nad ydych chi'n siŵr am hyn.

➡️ Yn 70 oed

➡️ Beichiog

➡️ Cwsmeriaid ag anabledd / anghenion arbennig

➡️ Cwsmeriaid â phroblemau iechyd tymor hir

➡️Rhieni sengl yn hunan ynysu gyda phlant

Os ydych chi'n perthyn i un o'r grwpiau hyn, ffoniwch ni ar 01654 703625 i drefnu cludiad.

Sylwch: Rydym nawr yn cymryd archebion ffôn a thaliadau, ac yn danfon o fewn ardal ‘rhesymol’ (yn y bôn, byddwn yn mynd cyn belled â Pennal, ond nid y Drenewydd).

Storfa Grŵp Co-op

80-88 Stryd Maengwyn,

Machynlleth, SY20 8EE

01654 703998

 O 24.3.2020 bydd ein siopau yn cau yn gynt na'r arfer i roi cyfle i'n cydweithwyr ailgyflenwi ein silffoedd yn ogystal â rhoi gorffwys mawr ei angen iddynt.

Dydd Llun i ddydd Sadwrn byddwn yn cau am 8pm, bydd yr oriau masnachu arferol ar waith ddydd Sul.

Bydd siopau gorsaf betrol yn aros ar agor tan 11pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Os byddwch chi'n dod i mewn i'r siop rhwng 8–9am o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a 10–11am ar ddydd Sul, bydd ein cydweithwyr yn blaenoriaethu ac yn gofalu am gwsmeriaid bregus. Ac i gydnabod y gwaith anhygoel y mae ein gweithwyr GIG yn ei wneud i ofalu amdanom ni i gyd, rydyn ni hefyd yn estyn y gefnogaeth hon iddyn nhw hefyd. Gofynnir iddynt wneud eu hunain yn hysbys yn y siop i gydweithiwr.

Hyderwn y bydd gymuned yn cymryd sylw o'r amseroedd hyn ac yn parchu hynny. Ar hyn o bryd mae'r awr hon yn cael ei hymestyn i'r henoed a'r bregus, ynghyd a'u Gofalwyr, a'r rhai sy'n gweithio yn y GIG.

Storfa Mid Counties Co-op

Station Garage Heol y Doll Machynlleth Powys SY20 8BH

 01654 702108

Oriau agor:

Dydd Llun - 07:00 - 20:00

Dydd Mawrth- 07:00 - 20:00

Dydd Mercher- 07:00 - 20:00

Dydd Iau- 07:00 - 20:00

Dydd Gwener- 07:00 - 20:00

Dydd Sadwrn- 07:00 - 20:00

Dydd Sl- 07:00 - 20:00

Henoed a bregus - 9:30 - 10:30yb

Awr siopa GIG  6 - 7yb

Dosbarthu cartref yn bosibl trwy wirfoddolwr i'w danfon.

Archebion dros y ffôn yn unig.

Yn amodol ar newidiadau dyddiol oherwydd staffio a danfoniadau i'r siop.

WILLIAM LLOYD WILLIAMS & SON Cigydd

01654 702106 / MUDOL - 07836 685548

5-7 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8AA

www.wil-lloyd.co.uk   williamlloydwilliams2@gmail.com

Archebion a thaliadau dros y ffôn. Dosbarthu o fewn Machynlleth, Glantwymyn, Penegoes a'r ardaloedd cyfagos.

 

Siop Blodyn Tatws

07491 727228

9 Heol Maengwyn,

Machynlleth

SY20 8AA

siopblodyntatws@gmail.com

Mae gan Siop Blodyn Tatws system archebu ar-lein newydd a phacio blychau ffrwythau a llysiau. Gyrrwch eich archebion i'r  E-bost: ordersblodyntatws@gmail.com

Archebwch ffrwythau a llysiau organig o’ch dewis, neu focs llysiau/cymysg/ffrwythau a baratowyd o flaen llaw. Ychwanegwch dorthau surdoes Rye and Roses, mêl lleol ac wyau organig. Archebwch dridiau o flaen llaw drwy ebost. Talwch drwy PayPal neu gyda cherdyn di-gyswllt wrth gasglu, yn ystod slot a roddir i chi. (Mercher 10-2 / Sadwrn 10-2

Gellir archebu drwy lenwi'r ffurflen yma

Dyfi Wholefoods

01654 700552
40 Heol Maengwyn,

Machynlleth

SY20 8EB

dyfiwholefoods@yahoo.co.uk

https://www.facebook.com/Dyfi-Wholefoods-155967464564489/

Bwydydd cyflawn, cynhyrchion glanhau a phethau ymolchi ecogyfeillgar. Mae John ac Angie yn derbyn archebion a chymryd taliadau dros y ffôn neu ar-lein i’w casglu.

 

Ar agor 10: 00-1: 00, 2: 00-4: 00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Ar gau 1-2pm.

 

Mae Dyfi Wholefoods yn dal i fod yn agored i fusnes ym Machynlleth. Fodd bynnag, mae swm cynyddol o'r busnes hwnnw'n cael ei wario yn gwneud y peth rydyn ni'n teimlo sydd fwyaf gwerthfawr i'r rhai sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan yr argyfwng presennol. Rydym yn pacio llawer o archebion ar gyfer pobl sydd wedi archebu dros y ffôn a thrwy e-bost, a byddem yn annog cwsmeriaid i fanteisio ar y gwasanaeth hwn gan mai dyma'r ffordd fwyaf diogel a mwyaf effeithlon o lenwi'ch pantri. Ychwanegwch at hynny'r ffaith y gallwch chi hyd yn oed archebu nwyddau o gysur eich cegin eich hun, tra medrwch eu cofio! O ganlyniad, rydym wedi penderfynu cyfyngu ar faint o oriau yr ydym ar agor wrth ddrws y siop. (gweler amseroedd agor uchod).

Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni addasu i system newydd arall, ar ôl saith mlynedd ar y stryd fawr (a llawer mwy o'r blaen fel y Siop Chwarel!) Rydyn ni, fel chithau, yn gorfod addasu i'r realiti newydd hon! Rydyn ni'n dal ati oherwydd eich bod chi'n dal i'n cefnogi, a hefyd oherwydd ein bod ni mor ffodus i gael tîm hyfryd a gweithgar o staff. Os gallwn symud tuag at fformat lle rydych chi - a nhw - yn fwy diogel ac wedi'i amddiffyn yn well mae'n rhaid ei wneud 😊.  Rydym yn eich annog chi i gyd i ystyried rhoi cynnig ar naill ai archebu dros y ffôn ar (01654) 700552, neu drwy e-bost yn dyfiwholefoods@yahoo.co.uk (ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys rhif ffôn cyswllt ar gyfer ymholiadau a thaliad). Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi'i gyfyngu i'r rhai sy'n hunan-ynysu, mae'n ein galluogi i ddewis a phacio'ch archebion yn fwy effeithlon ... Rhowch wybod i'ch ffrindiau a'ch cymdogion am y newidiadau hyn os oes gennych chi gyfle, mae'n anodd cael y gair allan! O.N. os ydych chi'n anfon neges atom ar ein tudalen FB neu drwy Messenger mae'n werth nodi ein bod yn blaenoriaethu archebion ffôn ac e-bost felly efallai y bydd yn cymryd amser i ni ymateb yn iawn.

Green Isle Growers (Llysiau)

01654 700115

vegbags@machmaethlon.org


Bagiau llysiau ar gael. Mannau casglu ar gael, ac mae cludo i’ch cartref yn bosibl, Cysylltwch â Sabrina i’w drefnu. 

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth 

https://www.machmaethlon.org/green-isle-growers/veg-box/

Penegoes

Becws Rhyg a Rhosod

07811 178272

hello@ryeandroses.co.uk

Llwyn, Penegoes, SY20 8NH

Gweler ein gwefan www.ryeandroses.co.uk/getbread am y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallwn dderbyn taliad ar-lein 

Dosbarthiad dwywaith yr wythnos i'r cartref,  dim cyffyrddiad o fara a danteithion melys, Neu gellir eu  casglu o'r popty ym Mhenegoes. 

Dinas Mawddwy

Garej Mallwyd Service Station

01650 531210

Mallwyd

Machynlleth

SY20 9HN

Oriau agor newydd o 6.30yb - 3:00yp!

Siop Fferm a Chanolfan Arddio Camlan 

01650 531685

Dinas Mawddwy,  SY20 9LN

Ebostiwch SIOP@CAMLAN.CYMRU

Gallwn gludo i’ch drws os ydych yn byw yn Llanymawddwy, Dinas Mawddwy, Minllyn, Mallwyd, Aberangell, Glantwymyn neu Gwm Llinau. Gallwn gymryd archebion o laeth, caws, menyn a mwy. Gellir cludo bara ar ddyddiau Mercher, Gwener a Sadwrn os ydych yn archebu o flaen llaw. www.camlan.cymru/contact

Wyau Dȏl Hir Eggs - Dinas Mawddwy

Wyau buarth

Cysylltwch â - Ewen / Ronnie gyda neges testun yn Saesneg ar 07702159017.

Aberhosan

Dulas Upland Grazed Produce (cig)

07854 264 245

Aberhosan,

SY20 8RG.


Bydd bocs cig cymysg ar gael ar ôl y 1af o Fai.

Cludo: Ffres:- Tregaron i Aberystwyth i Mach i Bont Dolgadfan. Dolgellau a Dinas Mawddwy hefyd.

Cludo: stoc wedi’i rhewi:- i ddalgylch 30 munud o Fachynlleth.

Taliad trwy BACS a Paypal, neu arian parod.

www.facebook.com/CigDulasMeat

Cemaes

Tŷ Cemaes

01650 511261

Emporium
Cemaes,

SY20 9PR 

tycemaes@gmail.com 

9yb - 4yp bob dydd arwahan i ddydd Mercher a Dydd Sul. 

Siop leol gyda nwyddau ffres neu sych, sy’n cynnig cludiant am ddim yng Nghemaes a’r pentrefi o’i gwmpas. Gellir casglu o’r siop hefyd. Archebwch dros y ffôn. Mae taliad BACS ar gael.

Mae Peiriant Coffi ymlaen ar gyfer cludiant yn unig, cofiwch fod staff y GIG yn cael hanner pris i'r holl ddiodydd poeth. Mae yna 3 opsiwn ar gyfer cael nwyddau i chi:

 

 1. Rydych chi'n dod i'r siop, ar eich pen eich hun a heb blant, dywedwch wrthym beth hoffech chi a byddwn yn gwasanaethu * popeth * i chi fel na fyddwch chi'n cyffwrdd ag unrhyw beth.

 2. Rydych chi'n cyflwyno archeb gyda ni - dros y ffôn, e-bost neu'r cyfryngau cymdeithasol - ac rydyn ni'n ei adael y tu allan i'r siop i chi ei godi.

 3. Rydych chi'n cyflwyno archeb gyda ni - dros y ffôn, e-bost neu'r cyfryngau cymdeithasol - a byddwn yn trefnu gyrrwr gwirfoddol i'w gludo am ddim, neu os yn methu â hynny, rydyn ni'n danfon ar ôl 4yp ac yn codi cost tanwydd.

 

Ar ôl treulio'r 8 mis diwethaf yn dod â phawb i arfer i systemau ail-lenwi , mae'n rhaid i ni eu newid nawr!

 1. Mae ail-lenwi llaeth 1L Daioni yn dal i ddigwydd, ond rydym yn cyfnewid eich poteli presennol am rai newydd, gan sterileiddio popeth yn 80⁰C, felly byddwch yn derbyn eich llaeth mewn potel newydd, a byddwn yn cadw'r poteli ail-lenwi llaeth yn llifo i mewn.

 2. Gallwch ail-lenwi'ch blychau wyau eich hun, ond dim ond o hyn ymlaen y byddwn yn dosbarthu blychau wyau newydd. Peidiwch â gadael blychau wyau wedi'u defnyddio gyda ni.

 3. Bydd hyd at 1kg o nwyddau rhydd sych yn cael eu rhoi mewn bagiau papur, yn hytrach nag ail-lenwi'ch cynwysyddion :(

 4. I bawb sy'n gofyn am godi nwyddau tu allan i'r siop neu eu cludo at y drws, cyfnewidiwch eich poteli presennol â ni am rai newydd - ni allwn ond cyfnewid tebyg am debyg oherwydd ni allwn gadw golwg ar bawb os byddwch yn eu hanghofio 

 

Newyddion da, mae byrgyrs a selsig Erw Faethlon yn ôl mewn stoc yn y rhewgell.

Neges allweddol: peidiwch â chyffwrdd â phethau

Llanbrynmair

Wynnstay Stores Llanbrynmair

01650 521201

Mae Jo ac Andy ar agor rhwng  9.00-12.00 am laeth, papr, neges ac ati. 

Derbynir archebion dros y ffon YN UNIG RHWNG YR AMSEROEDD YMA 

Neu ar messenger ar Facebook.

https://www.facebook.com/groups/461928380908470/

 

 

Tre'r Ddol

Siop Gymunedol Cletwr 

01970 832113

Tre'r Ddol 

Machynlleth
SY20 8PN 

Ar agor 9-5 Llun-Sad. Mesurau pellhau cymdeithasol a glanweithio ar waith. Dosbarthu nwyddau ar gael ym mhlwyf Llancynfelyn yn unig. Mae archebion ar gyfer casglu ar gael hefyd. Ewch i www.cletwr.com i gael gwybodaeth a ffurflenni archebu.

Siopa yn Cletwr

 • Rydym yn caniatáu mwyafrif o 3 person yn y siop ar un adeg

 • Dim plant os yn bosib.

 • Dewch i mewn drwy ddrws y ffrynt a gadael drwy’r drws llithro yn y caffi

 • Peidiwch â chymryd i galon os ydym yn galed gyda chyfarwyddiadau i sefyll y tu ôl i’r llinell wrth i ni sganio’ch eitemau a phacio’ch nwyddau.

 • Defnyddiwch gerdyn ne ffon talu di-gyffwrdd os yn bosib

 • Bydd weip glanweithdra yn cael ei gyflenwi os bydd angen i chi ddefnyddio’r sglodyn a’r pin.

 • Mae jel alcohol ar gael i’w ddefnyddio wrth fynd i mewn ac allan o’r siop.

 • Mae’r cownter a’r basgedi yn cael eu glanweithio â chwistrell ar ôl pob cwsmer.

https://www.facebook.com/Cletwr/

Carno

Spar a Swyddfa'r Post Carno 

01686 420550

Hen Neuadd y Pentref
Carno

SY17 5LH,

I holl drigolion Carno,

Yn ystod yr amser anodd hwn pan allech fod yn teimlo'n sâl ac yn hunan ynysu, rydym yma i helpu gydag unrhyw fwydydd a hanfodion eraill y gallai fod eu hangen arnoch. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi archeb i ni fel y gallwn ei pharatoi i chi i'w chasglu neu y gallwn ei cldo at eich drws neu le diogel arall os oes angen.

Peidiwch ag oedi cyn ein ffonio ar 420550 gydag unrhyw gwestiynau neu neges ar Messenger gyda'ch enw a'ch rhif a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. Dymuniadau gorau Matt

Oherwydd sefyllfa sy'n newid yn barhaus gyda firws Corona rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad i newid ein horiau agor. O ddydd Iau 26 Mawrth ein horiau agor newydd fydd:

Llun - Gwener: 7:30 - 18:00

Dydd Sadwrn: 7:30 - 15:00

Dydd Sul: 8:00 - 15:00

Eraill sy'n dosbarthu

DD's Bakery & Sandwich Bar

01341 423832

1 Eldon Row Eldon Square, 

Dolgellau

LL40 1PY, 

Efallai bod rhywun sydd angen bara ond nad yw'n gwybod y gallwn ddod atynt.

Mae DD's yn dechrau cyflawni ar DDYDD LLUN a DYDD IAU

Ar gyfer danfon dydd Llun, gallwch osod archebion tan amser 00:00 ddydd Sul.

Ar gyfer danfon dydd Iau o hyn i nos Fercher.

Dim problem derbyn neges a bod yn ddi-gyswllt, mae'n hollol ddiogel, does dim rhaid i chi fynd allan ataf hyd yn oed. Byddaf yn dod o hyd i'ch cartref ac yn gadael eich bara y tu allan.

Gallwch chi baratoi arian mewn amlen neu dalu ar gyfrif - rhowch archebion ar ffon Dot  sef 07483253443,  WhatsApp neu Messenger. Gallwch ffonio'r becws ar 01341423832 a gadael neges. (siaradwch yn glir ac yn araf os gwelwch yn dda oherwydd weithiau nid yw'n glir iawn, gadewch eich cod post a'ch rhif cyswllt.) Mae'r dosbarthiad yn berthnasol i'r ardal o Ddolgellau - Dinas Mawddwy - Glantwymyn  - Machynlleth - Abercegir - Talywern.

Gallaf gyflawni mewn lleoedd eraill os byddwch chi'n ein ffonio ni a thrafod gyda ni. Rydym ar agor am help.

Bwyd wedi ei wneud yn barod

Mae'r busnesau bwyd cyflym ym Machynlleth yn ymateb i wybodaeth a chyngor sy'n newid yn ddyddiol. Ar gyfer newidiadau / diweddariadau (bwydlenni, amseroedd agor, mesurau hylendid) mae tudalen facebook ganolog ar gyfer holl siopau bwyd cyflym a chaffis Machynllethhttps://www.facebook.com/MachEateries

Machynlleth

Hennighan's Top Shop

123 Maengwyn Street
Machynlleth

SY20 8EF

01654 702761

www.hennighans.co.uk

*ARCHEBION DI-GYSWLLT*

Darllenwch y post yn llawn.

Yn dilyn arweiniad gan y diwydiant rydym wedi penderfynu ailagor am oriau byr yn unig. Dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn byddwn ar agor o 4:30yp - 8:30yh. Os hoffech roi archeb byddant yn cael eu gwneud dros y ffôn a RHAID talu pob archeb dros y ffôn gyda cherdyn. Mae croeso i chi ddod i gasglu o'r siop a fydd yn ddigyswllt neu rydym yn cynnig gwasanaeth cludo o fewn 3 milltir. Oherwydd canllawiau'r Llywodraeth, ni fyddwn yn cymryd unrhyw archebion cerdded i mewn. Hoffem roi sicrwydd ichi mai dim ond aelodau o'n cartref fydd yn rhedeg y siop. Ni chymerir unrhyw archebion trwy facebook rhaid rhoi pob un dros y ffôn ar 01654 702761. Bydd rhywun yn y siop o 3yp bob dydd. Diolch i chi am eich holl geisiadau neges i ailagor, rydyn ni yma ond dilynwch ein canllawiau!

Caffi Maengwyn

57 Heol Maengwyn

Machynlleth

SY20 8EE

01654 702126

Hoffai Shirley gynnig i chi archebu bwyd poeth a chasglu drwy ffonio.

Dosbarthu lleol i rai sydd yn hunan ynysu.

Cinio Dydd Sul gwahanol bob wythnos.

Ar agor o 9 - 2:30yp bob dydd arwahan i Ddydd Mawrth a Iau.

Slice - Pitsa wedi'i bobi ar garreg

https://www.facebook.com/slice.wales/

Cyt bwyd cilfan Corris Uchaf. + Maes Parcio Clwb Bowlio Machynlleth.

Gellir cludo i Corris uchaf, Corris, Aberllefenni, Ceinws a Pantperthog.

***ARCHEBION O FLAEN LLAW AR AGOR TAN 3YP DYDD SADWRN***⁣ 

Rhag archebu yn ofynnol oherwydd arweiniad COVID-19.
WHATSAPP / Testun - 'Order' to 07498 218669

HEFYD YN Y LLEW COCH, DINAS MAWDDWY - DYDD IAU 21AIN MAI 5-8YH RHAGARCHEBU YN UNIG.


Os hoffech chi fanteisio ar ein gwasanaeth archebu ymlaen llaw ar gyfer cludo neu ei gasglu yn y Cyt Bwyd yng nghilfan Corris Uchaf, gyrrwch neges atom ar naill ai ein tudalen Instagram neu Facebook gyda'r wybodaeth ganlynol: ⁣ ⁣

 1. Beth hoffech chi ei archebu⁣⁣

 2. Faint o'r gloch rydych chi am gasglu / gaeleich archeb wedi'i danfon⁣⁣

 3. Eich enw⁣⁣

 4. Eich rhif ffôn⁣ ⁣

Yna byddwn yn anfon dolen atoch i'w thalu ymlaen llaw a sicrhau bod eich archeb yn barod i'w chasglu neu ei danfon

 

Dyfi Roastery

29 Heol Maengwyn

Machynlleth

SY20 8EB

01654 703947

https://www.facebook.com/dyfiroasters/

www.dyfiroastery.com

Nawr gallwch archebu cacennau ymlaen llaw i'w casglu ar naill ai ddydd Mercher neu ddydd Sadwrn. Archebwch erbyn canol dydd Mawrth i gasglu ar ddydd Mercher neu erbyn dydd Gwener ganol dydd i gasglu ddydd Sadwrn. Bydd cacennau ar gael i'w prynu o'r cownter o hyd, ond bydd archebu ymlaen llaw yn sicrhau y gallwch chi gael eich cacen a'i bwyta cyn i ni werthu allan.

Os ydych chi'n weithiwr allweddair rheng flaen dewch â rhywfaint o dystiolaeth Adnabod a chael coffi yn rhad ac am ddim gennym ni a'r bobl hyfryd a brynodd un i chi hefyd. Os ydych chi eisiau prynu coffi ar gyfer gweithiwr allweddol rheng flaen. Naill ai Ar-lein neu yn y siop (rydyn ni ar agor ar ddydd Mercher a Sadwrn) ar gyfer pob coffi rydych chi'n ei brynu, byddwn ni'n rhoi un arall yn y pot. Nid yw hyn ar gyfer y mis nesaf yn unig. Mae hyn tan ddiwedd y flwyddyn neu pan maen nhw i gyd wedi cael eu rhoi i ffwrdd.

Os ydych chi'n dod i mewn i #Machynlleth ar gyfer eich hanfodion. Byddwn yn agor eto ar gyfer cludfwyd rhwng 10:00yb - 2:00yp. Byddwn yn treialu llwybr unffordd i ganiatáu i nifer gyfyngedig iawn o gwsmeriaid archebu a chasglu ar unrhyw un adeg. Cofiwch fod pellhau cymdeithasol yn dal i fod yn berthnasol, felly byddwch yn amyneddgar.
 

Town Kebab House Machynlleth

01654 702249

49 Heol Maengwyn
Machynlleth

SY20 8EB

Ar agor 3:00 – 21:00

Ffoniwch Ongon am cebab, pitsa, byrgyrs, sglodion

https://www.facebook.com/TownKebabHouse/?rf=244428352273317

Roma Italian Restaurant & Grill

1 Penrallt Street
Machynlleth

SY20 8AG

07492 691832

www.romamachynlleth.co.uk

Mae John yn cynnig gwasanaeth cludfwyd rhwng 5 - 8:00yh.

Dydd Mercher, Gwener a Sadwrn.

Cynghorir archeb ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi trwy Facebook neu ffôn.

Slotiau 15 munud wrth gasglu

White Horse

01654 702247

42 Heol Maengwyn 
Machynlleth

SY20 8DT

Ffoniwch am gludfwyd.

Derwenlas

Black Lion Derwenlas

01654 703913

Derwenlas

Machynlleth

SY20 8TN

https://blacklion-derwenlas.co.uk/

https://www.facebook.com/blacklionderwenlas/

Siop Cludfwyd a DARPARU

Rydym yn derbyn rhag-archebion NAWR! 😝 Os ydych chi'n casglu, a allwn ofyn i chi aros yn eich car a galw neu anfon neges i'r dafarn i ddweud eich bod wedi cyrraedd ac yna byddwn yn dod â'ch archeb i'ch car. Mae gennym hefyd gwrw potel, seidr, sodas a llawer o bethau eraill ar gael i chi eu harchebu felly gofynnwch.

Yn ddelfrydol oherwydd popeth sy'n digwydd, byddai'n well gennym gymryd taliadau cerdyn y gallwn eu gwneud dros y ffôn, fodd bynnag, gallwn gymryd taliadau arian parod pe bai gwir angen i chi wneud hynny.

Dosbarthu am ddim dros £20

Dinas Mawddwy

Llew Coch – Red Lion Dinas Mawddwy

01650 531247

Dinas Mawddwy,

Machynlleth

SY20 9JA

Rydym yn gallu cynnig ein gwasanaeth cludfwyd arferol, gyda'r nos yn unig, 5:30 tan 8:00. Cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01650 531247 i roi archeb.

Bwydlen ar https://www.facebook.com/redliondm/

Ni fydd cinio dydd Sul ar gael ar hyn o bryd i'w gymryd i ffwrdd.

Hefyd cwrw a gwin i gyd-fynd â'ch cludfwyd.

Cwrw a gwin amrywiol mewn poteli a chaniau.

Malbec, Shiraz, Merlot, Pinot Grigio, White Grenache, Prosecco + gwin tŷ gwyn a coch.

HEFYD

BYDD SLICE YN BRESENNOL YN Y LLEW COCH  - DYDD IAU 21AIN O FAI

RHWNG 5-8YH AR DELERAU RHAGARCHEBU YN UNIG. (GWELER UCHOD)

Dylife

Y Star Inn Dylife

01650 521 345

enquiries@starinndylife.co.uk

https://www.starinndylife.co.uk/

Sadyrnau yn unig ar hyn o bryd. 

Rhai danfoniadau am ddim yn ardal Llanbrynmair. 

Bwydlen lawn ar ein tudalen Facebook neu dudalen we.

Marchnad Wythnosol Machynlleth

Y FARCHNAD WYTHNOSOL ym MACHYNLLETH

Mae'r farchnad wythnosol 'normal' ym Machynlleth ar gau i bob pwrpas hyd y gellir rhagweld. Fodd bynnag - byddwch yn dal i allu prynu ffrwythau a llysiau yn stondin Craig a hefyd yn Fresh and Local. (gweler y wybodaeth uchod)

Peidiwch â chasglu o amgylch y stondinau a chadwch eich pellter oddi wrth siopwyr eraill a dilynwch gyfarwyddiadau gan ddeiliaid stondinau os gofynnir ichi newid eich arferion siopa arferol. PEIDIWCH â thrafod unrhyw ran o'r cynnyrch oni bai ei fod i'w roi yn eich bag i'w brynu. Peidiwch â stopio a 'sgwrsio'.

Craig (Llysiau) ‎

07773391133

simmo14unda@yahoo.co.uk

Yn dod o farchnad lysiau Wolverhampton. Yn cludo ar ddyddiau Mercher i’r rhain sy’n hunan-ynysu. Mae talu drwy BACS yn bosibiliad, cysylltwch â Craig i’w drafod

Fresh and Local 

9-1yp

Llysiau lleol, cynnyrch coginio, a phlanhigion

Archfarchnadoedd eraill

Archfarchnadoedd sy’n cynnig archebu ar lein a chludo

Llawer o alw, slotiau’n cael eu gwerthu’n gyflym.

 Fferyllfa a Thacsis 

Fferyllfa Rowlands

01654 702237

I’W GADARNHAU: Os nad oes gennych berson penodol a ydych yn ei nabod ac y gallwch ymddiried ynddo neu ynddi, rydym yn gofyn yn garedig i chi ddefnyddio gwasanaeth tacsi yn hytrach na gwirfoddolwr nad ydych yn ei nabod, oherwydd y risg a’r gyfrifoldeb sydd ynghlwm â’r swyddogaeth. Galwch o flaen llaw i sicrhau bod eich presgripsiwn yn barod cyn i chi ei gasglu.

Os oes gennych broblemau wrth dalu am dacsi, cysylltwch â CAMAD 01654 700071

 

Gall Huws Taxis a Mach Taxis gasglu presgripsiynau ar sail taliad un ffordd a ffi fach. Gallant hefyd gasglu eich eitemau siopa/pryd ar glud ar yr un pryd

Huws Taxis 07564738249

Mach Taxis 01654 702048